Съвети и комисии

Регистър на областните съвети и комисии

Регионален съвет за развитие

Областен съвет за развитие на област Сливен

Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Сливен

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ)

Областен съвет по сигурност

Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания

Областен съвет по условия на труд

Областен обществен съвет за противодействие и борба с корупцията в област с административен център гр. Сливен

Постоянна комисия по транспорта

Областна комисия „Военни паметници” към областния управител в област Сливен

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Сливен

Областна епизоотична комисия

Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Достъпност