Главен секретар

Главен секретарКИРИЛ АВРАМОВ

Дата и място на раждане: Роден на 29 юни 1964 г. в гр. Нова Загора.

Образование:

- ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий” - специалност „Публична администрация” с професионална квалификация „Магистър по държавно и общинско управление”,

- СА ”Д. А. Ценов” гр. Свищов – специализация по „Застрахователен мениджмънт”,

- ВСИ ”В. Коларов” гр. Пловдив – инженер-агроном.

Работил е като:

- застрахователен агент, инспектор и главен специалист в ДЗИ клон Сливен,

- Бил е управител и заместник- управител на ЗПД ”Витоша” АД – клон Нова Загора,

- От 2000г. е работил в Община Нова Загора като началник отдел”Регионално развитие” и директор на дирекция „Специализирана администрация”,

- От 01 март 2002г. е назначен със заповед на Областния управител на област Сливен за Главен секретар на Областна администрация – Сливен.

Женен: Има двама сина.

Приемен ден: всеки четвъртък от 10ч. до 12ч.

Контакти:

Адрес: ул."Димитър Добрович" №3

Тел./факс: (044) 662390

e-mail: avramov@regionsliven.com

Правомощия на главния секретар

Чл. 12. Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) Главният секретар се назначава от областния управител.

Чл. 14. Главният секретар:

  1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
  2. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
  3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
  4. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;
  5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
  6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
  7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
  8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;
  9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) При отсъствие на главния секретар от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от областния управител директор на дирекция.

Контакти:

Адрес: ул.”Димитър Добрович” №3

Тел./факс: 66-23-90

Достъпност