Достъп до обществена информация

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-СЛИВЕН:

Платформа за достъп до обществена информация

СПИСЪК ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗДОИ

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление подадено в Центъра за административно обслужване в Областна администрация - Сливен или устно запитване на телефон 044/616 675.

Адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3,
тел: 044/616 214,
електронна поща: governments@regionsliven.com,
работното време на Центъра за административно обслужване е от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 часа.

 • Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на e-mail: e-services@regionsliven.com или чрез платформата за достъп до обществена информация.
 • Когато заявителят не получи достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Бланката на заявлението  за достъп до обществена информация, се предоставя от служител в Центъра за административно обслужване, адресира се до областния управител и трябва да съдържа:

 1. трите имена на заявителя, ако е физическо лице, съответно - наименованието и седалището му, ако е юридическо лице;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в регистратурите на Областна администрация - Сливен, по ред определен за регистрация на входящи документи.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 1. преглед на информацията - оригинал или копие;
 2. устна справка;
 3. копия на хартиен носител;
 4. копия на технически носител.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите. За лица с увреждания на зрителния или слухово - говорния апарат се предоставя достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Искания от заявителя достъп до обществена информация се предоставя в предпочитаната от него форма, освен когато:

 1. за нея няма техническа възможност;
 2. води до необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
 3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

В случаите по т.1, 2 и 3, достъп до информацията се предоставя във форма, определена от областния управител.

В Центъра за администаривно обслужване на Областна администрация - Сливен се предоставя информация за преглед чрез разглеждане на оригинали или копия.

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна администрация - Сливен

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към областен управител на област Сливен през 2022 г.

ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към областен управител на област Сливен през 2021 г.

ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към областен управител на област Сливен през 2020 г.

ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към областен управител на област Сливен през 2019 г.

ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към областен управител на област Сливен през 2018 г.

ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към областен управител на област Сливен през 2017 г.

Отчет на постъпилите заявления по чл.15 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2016 г.

Отчет на постъпилите заявления по чл.15 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2015 г.

Отчет на постъпилите заявления по чл.15 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2014 г.

Достъпност