Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ)

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ (ОССЕИВ)
Председател на ОССЕИВ - Сливен – Чавдар Божурски, областен управител на област Сливен;
Заместник-председател на ОССЕИВ - Сливен – , заместник областен управител на област Сливен;
Секретар на ОССЕИВ – Сливен – Женя Андонова, главен експерт в Дирекция „АКРРДС” на Областна администрация – Сливен
Членове на ОССЕИВ - Сливен:
1.Пепа Чиликова – заместник-кмет на Община Сливен;
2.Ивайло Енев – заместник-кмет на Община Нова Загора;
3.Шериф Куванджъ - заместник-кмет на Община Котел;
4.Петко Ненов - заместник-кмет на Община Твърдица;
5.Йорданка Стоилова - старши експерт за обучението в начален етап в Регионално управление на образованието - Сливен;
6.Георги Вишнаров - директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Сливен;
7.Елисавета Кермедчиева - главен експерт в отдел „Посреднически услуги” в Дирекция „Бюро по труда”- Сливен;
8.Светлана Манолова-Денева – главен експерт в отдел „Статистически изследвания - Сливен”, Териториално статистическо бюро – Югоизток;
9.Надя Георгиева – директор на Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“, Областна дирекция „Земеделие” - Сливен;
10.Таня Петрова – главен експерт в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве” в Регионална здравна инспекция – Сливен;
11.Димитър Кикьов – началник на отдел ”Охранителна полиция” при ОДМВР – Сливен;
12.Мариана Жекова – регионален представител на Комисия за защита от дискриминация;
13.Диляна Македонска-Колева – юрисконсулт в Регионален отдел за национален строителен контрол – Сливен;
14.Йорданка Таскова – председател на Сдружение „Читалища“ – Сливен;
15.Христо Котов – представител на Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България;
16.Стела Костова - председател на Ромска академия за култура и образование - Сливен;
17.Севда Османова – представител на читалище „Бирлик“ - Сливен;
18.Юлия Пелишева-Гавазова - член на Управителния съвет на Регионална организация на евреите в България „Шалом“ - Сливен;
19.Георгий Абраамян - член на Управителния съвет на Сдружение „Парекордзаган” и Арменско църковно настоятелство – Сливен;
20.Стефан Панайотов - председател на фондация „Здравето на ромите” – Сливен;
21.Галина Георгиева – заместник-председател на Сдружение „Бащин дом” – Сливен.

Правилник за дейността на ОССЕИВ 

Достъпност