Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ)

Председател на ОССЕИВ - Сливен – Чавдар Божурски, областен управител на област Сливен;

Заместник-председател на ОССЕИВ - Сливен – Димитринка Петкова, заместник областен управител на област Сливен;

Секретар на ОССЕИВ – Сливен – Антония Сивева-Иванова, главен експерт в Дирекция „АКРРДС” на Областна администрация – Сливен;

Членове на ОССЕИВ - Сливен:

1. Пепа Чиликова – заместник-кмет на Община Сливен;

2. Светла Стоянова – заместник-кмет на Община Нова Загора;

3. Шериф Куванджъ - заместник-кмет на Община Котел;

4. Петко Ненов - заместник-кмет на Община Твърдица;

5. Йорданка Стоилова - старши експерт „Начално образование” в Регионален инспекторат по образование - Сливен;

6. Тотка Костова - директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Сливен;

7. Елисавета Кермедчиева - главен експерт в отдел „Посреднически услуги” в Дирекция „Бюро по труда”- Сливен;

8. Светлана Манолова-Денева – главен експерт в отдел „Статистически изследвания - Сливен”, Териториално статистическо бюро – Югоизток;

9. Веселка Йорданова - старши експерт в Областна дирекция „Земеделие” - Сливен;

10. Таня Петрова – главен експерт в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве” в Регионална здравна инспекция – Сливен;

11. Комисар Станимир Колев – началник на отдел ”Охранителна полиция” при ОДМВР – Сливен;

12. Мариана Жекова – регионален представител на Комисия за защита от дискриминация;

13. Диляна Македонска-Колева – юрисконсулт в Регионален отдел за национален строителен контрол – Сливен;

14. Йорданка Таскова – председател на Сдружение „Читалища“ – Сливен;

15. Христо Христов – заместник председател на Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България;

16. Стела Костова - председател на Ромска академия за култура и образование - Сливен;

17. Севда Османова – представител на читалище „Бирлик“ - Сливен;

18. Юлия Пелишева-Гавазова - член на Управителния съвет на Регионална организация на евреите в България „Шалом“ - Сливен;

19. Георгий Абраамян - член на Управителния съвет на Сдружение „Парекордзаган” и Арменско църковно настоятелство – Сливен;

20. Стефан Панайотов - председател на фондация „Здравето на ромите” – Сливен;

21. Галина Георгиева – заместник председател на Сдружение „Бащин дом” – Сливен.

Правилник за дейността на ОССЕИВ 

Достъпност