Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания

Председател: Чавдар Божурски – областен управител на област Сливен;

Заместник-председатели:

Димитринка Петкова – заместник областен управител;

Димитър Димитров – председател на Сдружение „Онкологично болни и приятели“ – Сливен

Членове:

1. Светла Стоянова - заместник-кмет на Община Нова Загора;

2. Шериф Куванджъ – заместник-кмет на Община Котел;

3. Здравка Катилеева – главен експерт в Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, Община Сливен;

4. Радина Христова – старши експерт в Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, Община Сливен;

5. Пепа Димова – директор на Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Община Сливен;

6. Величка Добрева – специалист социални дейности, Община Твърдица;

7. Тотка Костова - директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Сливен;

8. Ирена Иванова – директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Сливен;

9. Юлия Стефанова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен;

10. Д-р Ася Костова – заместник-директор по учебната дейност в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен;

11. Николина Иванова – заместник-директор на Регионална здравна инспекция Сливен;

12. Илонка Толева-Господинова – старши експерт по приобщаващо образование, Регионално управление на образованието - Сливен;

13. Николай Стефанов – младши експерт в Отдел „ПУ“, Дирекция „Бюро по труда“ Сливен;

14. Камелия Петрова – регионален секретар на СРС „Подкрепа“ – Сливен;

15. Надежда Иванова – представител на РС на КНСБ – Сливен;

16. Стефка Шевкенова – член на УС на Съюз за стопанска инициатива;

17. Драгомир Драгиев – експерт, Асоциация на индустриалния капитал в България;

18. Панайот Хаджииванов – председател на УС на Индустриална стопанска асоциация Сливен;

19. Анелия Турсунлийска – специалист „Социално-помощна дейност“ и „Кръводаряване“, ОС на Български червен кръст – Сливен;

20. Веселин Василев – регионален председател на Съюз на инвалидите в България за област Сливен;

21. Велка Иванова – председател на Дружество „Военноинвалид“ – Сливен;

22. Николай Нейков – председател на Сдружение „Съюз на диабетно болните“ – гр. Сливен

23. Тодор Радев – председател на РСО, Съюз на слепите в България, гр. Сливен;

24. Пенка Колева – координатор на Териториална организация на Асоциацията на сляпо-глухите в България;

25. Генка Иванова – председател на Фондация „Инициатива и съпричастност;

26. Камелия Грозева - ръководител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Фондация "Милосърдие" Сливен;

27. Гинка Стоянова – член на УС на Сдружение „За духовни и социални дейности”

Правилник за дейността на ОС по социална политика и права на хората с увреждания 

Достъпност