Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания

Председател: Веселин Вълчев – областен управител на област Сливен;

Заместник-председатели

Пепа Генчева – заместник областен управител;

Димитър Димитров – председател на Сдружение „Онкологично болни и приятели“ – Сливен;

Секретар: Женя Андонова – главен експерт в Дирекция „АКРРДС”, Областна администрация Сливен

Членове:

 1. Светла Стоянова - заместник-кмет на Община Нова Загора;
 2. Шериф Куванджъ –  заместник-кмет на Община Котел;
 3. Здравка Катилеева – главен експерт в Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, Община Сливен;
 4. Стела Йорданова – директор на социална услуга „Асистентска подкрепа“ и механизъм за лична помощ, Община Сливен;
 5. Пепа Димова – директор на Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Община Сливен;
 6. Величка Добрева – специалист социални дейности, Община Твърдица;
 7. Георги Вишнаров - директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Сливен;
 8. Ирена Иванова – директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Сливен;
 9. Юлия Стефанова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен;
 10. Д-р Ася Костова – заместник-директор по учебната дейност в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен;
 11. Николина Иванова – директор на Регионална здравна инспекция Сливен;
 12. Илонка Толева-Господинова – старши експерт по приобщаващо образование, Регионално управление на образованието - Сливен;
 13. Николай Стефанов – младши експерт в Отдел „ПУ“, Дирекция „Бюро по труда“ Сливен;
 14. Камелия Петрова – регионален секретар на СРС „Подкрепа“ – Сливен;
 15. Надежда Иванова – представител на РС на КНСБ – Сливен;
 16. Стефка Шевкенова – член на УС на Съюз за стопанска инициатива;
 17. Драгомир Драгиев – експерт, Асоциация на индустриалния капитал в България;
 18. Панайот Хаджииванов – председател на УС на Индустриална стопанска асоциация Сливен;
 19. Анелия Турсунлийска – специалист „Социално-помощна дейност“ и „Кръводаряване“, ОС на Български червен кръст – Сливен;
 20. Веселин Василев – регионален председател на Съюз на инвалидите в България за област Сливен;
 21. Михаил Георгиев – представител на Дружество „Военноинвалид“ – Сливен;
 22. Представител на Сдружение „Съюз на диабетно болните“ – гр. Сливен
 23. Тодор Радев – председател на РСО, Съюз на слепите в България, гр. Сливен;
 24. Пенка Колева – координатор на Териториална организация на Асоциацията на сляпо-глухите в България;
 25. Генка Иванова – председател на Фондация „Инициатива и съпричастност;
 26. Камелия Грозева - ръководител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Фондация "Милосърдие" Сливен;
 27. Гинка Стоянова – член на УС на Сдружение „За духовни и социални дейности”;


Правилник за дейността на ОС по социална политика и права на хората с увреждания 

Достъпност