Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания

Председател: Чавдар Божурски – областен управител на област Сливен;
Заместник-председатели:
 – заместник областен управител;
Секретар: Женя Андонова – главен експерт в Дирекция „АКРРДС”, Областна администрация Сливен
Членове:
1.Светла Стоянова - заместник-кмет на Община Нова Загора;
2.Шериф Куванджъ – заместник-кмет на Община Котел;
3.Здравка Катилеева – главен експерт в Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, Община Сливен;
4.Стела Йорданова – директор на социална услуга „Асистентска подкрепа“ и механизъм за лична помощ, Община Сливен;
5.Росица Джонгозова – директор на Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Община Сливен;
6.Величка Добрева – специалист социални дейности, Община Твърдица;
7.Георги Вишнаров - директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Сливен;
8.Ирена Иванова – директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Сливен;
9.Юлия Стефанова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен;
10.Д-р Ася Костова – заместник-директор по учебната дейност в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен;
11.Николина Иванова – директор на Регионална здравна инспекция Сливен;
12.Илонка Толева-Господинова – старши експерт по приобщаващо образование, Регионално управление на образованието - Сливен;
13.Николай Стефанов – младши експерт в Отдел „ПУ“, Дирекция „Бюро по труда“ Сливен;
14.Камелия Петрова – регионален секретар на СРС „Подкрепа“ – Сливен;
15.Надежда Иванова – представител на РС на КНСБ – Сливен;
16.Стефка Шевкенова – член на УС на Съюз за стопанска инициатива;
17.Драгомир Драгиев – експерт, Асоциация на индустриалния капитал в България;
18.Панайот Хаджииванов – председател на УС на Индустриална стопанска асоциация Сливен;
19.Анелия Турсунлийска – специалист „Социално-помощна дейност“ и „Кръводаряване“, ОС на Български червен кръст – Сливен;
20.Веселин Василев – регионален председател на Съюз на инвалидите в България за област Сливен;
21.Михаил Георгиев – представител на Дружество „Военноинвалид“ – Сливен;
22.Представител на Сдружение „Съюз на диабетно болните“ – гр. Сливен
23.Тодор Радев – председател на РСО, Съюз на слепите в България, гр. Сливен;
24.Пенка Колева – координатор на Териториална организация на Асоциацията на сляпо-глухите в България;
25.Камелия Грозева - ръководител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Фондация "Милосърдие" Сливен;
26.Гинка Стоянова – член на УС на Сдружение „За духовни и социални дейности”;

Правилник за дейността на ОС по социална политика и права на хората с увреждания 

Достъпност