Декларации на Областна Администрация Сливен във връзка със закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

по член 12 точка 1

по член 12 точка 2, във връзка с член 14

по член 12 точка 3

по член 12 точка 4

Достъпност