Заместник областни управители

КАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ КОСТОВ

Роден на 18.12.1982 г. в гр. Сливен

Образование:

"Социални дейности”, бакалавър – СУ "Климент Охридски”

"Трудова и организационна психология", магистър, СУ "Св. Климент Охридски"
- Квалификация по английски език от британски колеж

Професионална дейност:

- Търговски представител;

- Супервайзор в чуждестранна фирма;

- Асистент по проекти в Институт по социални дейности и практики

- Заместник областен управител на област Сливен

Ресори:

 • Бюджет и финанси;
 • Местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове;
 • Териториално и селищно устройство, регионално развитие и евроинтеграция;
 • Опазване и защита на държавната собственост на територията на областта;
 • Земеделие и гори;
 • Борба с корупцията и класифицирана информация;
 • Отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението при бедствия и аварии;
 • Енергетика и енергийни ресурси;
 • Други задачи възложени от областния управител.

Контакти:

Адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Добрович" №3

Тел./факс: (044) 616 679

e-mail: kostov@regionsliven.com

ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

Родена на 30 април 1952 г. в с. Ружица, област Ямбол

Образование:

- Магистър по специалността "Българска филология";

- Магистър по специалността "Психология";

- Магистър по специалността "Специална педагогика" – "Комуникативни и речеви нарушения".

- Магистър "Психологично консултиране", специалност "Психолог- консултант".

Професионална дейност:

- Учител по български език и литература;

- Заместник областен управител.

Награди:

 • Учител на годината/2007 г./ от СБУ-София;
 • Почетна грамота "Неофит Рилски" /2007 г./ на МОН.

Семейна.

Ресори:

 • Здравеопазване;
 • Образование и наука;
 • Култура;
 • Околна среда и води;
 • Закрила на децата, младежта и спорта;
 • Етнически и демографски въпроси;
 • Труда и социалната политика;
 • Гражданско общество и работа с неправителствения сектор;
 • Други задачи възложени от областния управител.

Контакти:

Адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Добрович" №3,

Тел./факс: (044) 616 683

email: petkova@regionsliven.com

Достъпност