Нормативни документи

ОБЩИ

 Конституция на Република България

ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители

Устройствен правилник на областните администрации

Наредба за административното обслужване

Закон за електронното управление

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Закон за държавната собственост

Правилник за прилагане на закона за държавната собственост

Закон за общинската собственост

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Списък по чл. 26, ал.3 от ЗЗКИ

Закон за достъп до обществена информация

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Закон за устройство на територията

Закон за регионалното развитие

Закон за административно-териториалното устройство на Република България

КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

Административнопроцесуален кодекс

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за административните нарушения и наказания

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Закон за обществените поръчки

ИЗБОРИ

Изборен кодекс

СПЕЦИАЛНИ

Закон за защита при бедствия

Закон за водите

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

Достъпност