CAF 2020

CAF (Common Assessment Framework) 2020

Най-новата (пета) версия на модела - CAF 2020 е разработена от международната CAF група (националните CAF кореспонденти и експерти на държавите – членки на Европейския съюз) заедно с Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация, Маастрихт.

Модел CAF 2020 е създаден като европейско ръководство за добро управление и високи постижения в организациите от публичния сектор. Като най-нова версия на модела CAF 2020 обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за  „добро управление”, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите.

CAF 2020 като цялостен инструмент за качество се основава на 8те принципа за съвършенство и цикъла на непрекъснато подобрение, които са в същността на модела.

Структурата на CAF с нейните 9 критерия и 28 под-критерия (от версия 2013) се запазва с оглед на нейната висока степен на разпознаване, но някои от под-критериите са актуализирани и преформулирани за по-голяма яснота.

Обща рамка за за оценка- CAF-2020

CAF 2020

Електронен Бюлетин CAF

CAF 2020 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

Достъпност