Стратегия и планове

Проект на Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

Програма за намаляване риска от бедствия Сливен

Стратегия за личностно развитие на децата и учениците

Областен план за младежта за 2019 г.

Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014-2020 г.

Стратегия за развитие на област Сливен 2014 - 2020 г.

Областна стратегия за развитие на област Сливен за периода 2018-2020г. /актуализиран/

Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020)

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Сливен 2016 - 2020

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 /актуализиран/

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Сливен /2019-2020/

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата

Доклад за 2019 по безопасност на движението по пътищата

Областен план за младежта на област Сливен за 2017 година

Областен план за защита при бедствия:

ОБЩА ЧАСТ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ОБИЛНИ СНЕГОВАЛЕЖИ, ОБЛЕДЕНЯВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

Достъпност