Стратегия и планове

Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 - 2030

Програма за намаляване риска от бедствия Сливен

Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2023-2024

Областен план за младежта за 2019 г.

Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014-2020 г.

Стратегия за развитие на област Сливен 2014 - 2020 г.

Областна стратегия за развитие на област Сливен за периода 2018-2020г. /актуализиран/

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Сливен 2016 - 2020

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 /актуализиран/

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Сливен /2019-2020/

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата

Доклад за 2019 по безопасност на движението по пътищата

Областен план за младежта на област Сливен за 2017 година

Областен план за защита при бедствия:

ОБЩА ЧАСТ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ОБИЛНИ СНЕГОВАЛЕЖИ, ОБЛЕДЕНЯВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

Достъпност