Стратегия и планове

Областен план за младежта за 2019 г.

Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014-2020 г.

Стратегия за развитие на област Сливен 2014 - 2020 г.

Областна стратегия за развитие на област Сливен за периода 2018-2020г. /актуализиран/

Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020)

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Сливен 2016 - 2020

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 /актуализиран/

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Сливен /2019-2020/

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата

Доклад за 2019 по безопасност на движението по пътищата

План-Програма 2020 за безопасност на движението по пътищата

Областен план за младежта на област Сливен за 2017 година

Областен план за защита при бедствия:

ОБЩА ЧАСТ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ОБИЛНИ СНЕГОВАЛЕЖИ, ОБЛЕДЕНЯВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

Достъпност