Европейски програми

INTERACT

URBACT

INTERREG IVC

Програма за югоизточна Европа

ESPON

Съвместна оперативна програма в Черноморския басейн

Програма "Учене през целия живот (2007-2013)"

Програма "младежта в действие (2007-2013)"

Програма "Европа за граждани(2007-2013)"

Рамкова програма за конкурентноспособност и иновации (2007-2013)

Програма ЛАЙФ + (2007-2013)

Седма Рамкова програма (2007-2013)

Програма за развитие на селските райони (2007-2013

Програма "Обществено здраве (2007-2013)"

Програма за защита на потребителя (2007-2013)

Програма Прогрес - за заетост и социална солидарност (2007-2013)

Достъпност