География

Сливенска област е разположена в Югоизточна България, на юг от Стара планина, сред живописна природа. Със своите 3544,066 кв. км тя обхваща 3,19% от територията на страната, което я поставя на петнадесето място между двадесетте и осем области в Република България. Тя се намира на разстояние 108 км. от Бургас - най-голямото търговско пристанище в България, където е и най-близкото летище и на 195 км. от Варна – второто по големина пристанище. От столицата София я делят 288 км.

В Сливенска област живеят 213 200 жители, което е 2,8 % от населението на страната. По гъстота на населението Сливенска област се нарежда на 11-то място.

В административно отношение областта е разделена на 4 общини - Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

Областен център е град Сливен – 97 504 жители, който е един от големите градове в България. Вторият по големина град на територията на областта е Нова Загора, следват град Котел и град Твърдица.

Територията на Областта се характеризира с разнообразен релеф. Това определя наличието на два района в релефно отношение: на север – полупланински и планински, а на юг – равнинен.

Южната част на територията на областта включва част от Тунджанската хълмиста и нископланинска област, Новозагорското, Керменското и Сливенското поле. Средната надморска височина на Сливенското поле е 150 м, а на Керменското и Новозагорското – около 130 м. На север те са обградени от Стара планина и най-източните склонове на Средна гора. Най-високите върхове в планинската част са Чумерна (1536 м), Българка (1181 м) и Разбойна (1128 м).

Сливенска област обхваща територии, които спадат към областите с умереноконтинентален и преходноконтинентален климат, дължащ се на средиземноморското влияние. Характеризира се с кратка зима и прохладно лято.

Хидроложките запаси в областта не са големи. Основен воден ресурс е р.Тунджа, с водосборен басейн около 7 800 кв.км. Със своите 398 км., тя заема четвърто място по дължина сред реките в България. Водите й се използват за питейни нужди и напояване. На р.Тунджа е изграден един от най-големите язовири в страната – яз.”Жребчево”, който е с обем над 400 млн. куб.м. Основното му предназначение е за напояване.

Важен хидроложки ресурс за Областта са минералните извори в близост до Сливен и Нова Загора - с.Баня, около които са се развили балнеолечебни курорти. Сливенските минерални бани са курорт с национално значение, а минералните бани в с.Баня имат местно значение.

Достъпност