Областен съвет по сигурност

Председател: г-н Чавдар Божурски – областен управител на Област Сливен.
Заместник председател:  - заместник областен управител на Област Сливен.
Секретар: г-н Валентин Мишев – главен специалист по Отбранително-мобилизационна подготовка в Областна администрация Сливен.
Членове:
1.Г-н Кирил Аврамов – главен секретар на Областна администрация Сливен.
2.Г-жа Мартина Златева – директор на дирекция АКРРДС в Областна админист-рация Сливен.
3.Старши комисар Димитър Величков – директор на Областна дирекция на МВР Сливен.
4.Комисар Денчо Чомаков – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопас-ност и защита на населението” – МВР Сливен.
5.Полковник Любомир Вачев – командир на военно формирование 22220 – Сли-вен.
6.Г-н Стоян Димитров – директор на Териториална дирекция „Национална сигур-ност” – Сливен.
7.Полковник Митко Митев – директор на Регионална служба „Военна полиция“ – Сливен.
8.Подполковник Маргарит Шуманов – началник на Военно окръжие II степен – Сливен.
9.Д-р Николина Иванова – Директор на Регионална здравна инспекция – Сливен.
10.Д-р Василиса Симеонова – директор на Център за спешна медицинска помощ – Сливен.
11.Д-р Димо Кондев – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен.

Заповед РД 11-10-005 18.01.2024 ОСС [ Дата на публикуване: 31 януари 2024 г., 11:32:24 ]

Достъпност