Полезни връзки

Наименование Адрес
1. Президент на Република България http://www.president.bg/
2. Парламент http://www.parliament.bg/
3. Конституционен съд http://www.constcourt.bg/
4. Омбудсман http://www.ombudsman.bg/
Наименование Адрес
1. Министерски съвет http://www.government.bg/
2. Министерство на външните работи http://www.mfa.bg/bg/
3. Министерство на вътрешните работи http://www.mvr.bg/
4. Министерство на здравеопазването http://www.mh.government.bg/
5. Министерство на земеделието и храните http://www.mzh.government.bg/
6. Министерство на икономиката и енергетиката http://www.mi.government.bg/
7. Министерство на културата http://www.mc.government.bg/
8. Министерство на образованието и науката http://www.minedu.government.bg/
9. Министерство на околната среда и водите http://www.moew.government.bg/
10. Министерство на отбраната http://www.md.government.bg/bg/
11. Министерство на правосъдието http://www.justice.government.bg/
12. Министерство на регионалното развитие http://www.mrrb.government.bg/
13. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията http://www.mtitc.government.bg/
14. Министерство на труда и социалната политика http://www.mlsp.government.bg/bg
15. Министерство на финансите http://www.minfin.bg/
Наименование Адрес
1. Висш съдебен съвет http://www.vss.justice.bg/
2. Върховeн касационен съд http://www.vks.bg/
3. Върховен административен съд http://www.sac.government.bg/
4. Прокуратура на РБ http://www.prb.bg/
Наименование Адрес
1. БНБ http://www.bnb.bg
2. НАП http://www.nap.bg/
3. Национален статистически институт http://www.nsi.bg
4. НЗОК http://www.nhif.bg/bg
5. НОИ http://www.nssi.bg/
6. Патентно ведомство http://www.bpo.bg/
7. Сметна палата http://www.bulnao.government.bg/
8. Агенция "Митници" http://www.customs.bg/
9. Агенция за държавна финансова инспекция http://www.adfi.minfin.bg/
10. Агенция за приватизация и следприватизационен контрол http://www.priv.government.bg
11. Агенция за социално подпомагане http://www.asp.government.bg
12. Агенция за хората с увреждания http://ahu.mlsp.government.bg/
13. Агенция за ядрено регулиране http://www.bnsa.bas.bg/
14. Агенция по вписванията http://www.registryagency.bg/
15. Агенция по геодезия, картография и кадастър http://www.cadastre.bg/
16. Агенция по енергийна ефективност http://www.seea.government.bg/
17. Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/
18. Агенция по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg:7778
19. Българска агенция за инвестиции http://www.investbg.government.bg/
20. Държавна агенция "Архиви" http://www.archives.government.bg/
21. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" http://www.statereserve.bg/
22. Държавна агенция за българите в чужбина http://www.aba.government.bg/
23. Държавна агенция за закрила на детето http://www.sacp.government.bg/
24. Изпълнителна агенция по горите http://www.iag.bg/
25. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране http://www.dker.bg/
26. Държавна комисия по сигурността на информацията http://www.dksi.bg/bg/
27. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата http://www.dksbt.bg/
28. Държавна комисия по хазарта http://www.dkh.minfin.bg/
29. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" http://www.gli.government.bg/
30. Комисия за защита на конкуренцията http://www.cpc.bg/
31. Комисия за защита на личните данни http://www.cpdp.bg/
32. Комисия за защита на потребителите http://www.kzp.bg/
33. Комисия за защита от дискриминация http://www.kzd-nondiscrimination.com
34. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия http://www.comdos.bg/
35. Комисия за регулиране на съобщенията http://www.crc.bg/
36. Комисията за Финансов Надзор http://www.fsc.bg/
37. Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество http://www.cepaca.bg
Наименование Адрес
1. Благоевград http://www.bl.government.bg/
2. Бургас http://www.bsregion.org/
3. Варна http://www.vn.government.bg/
4. Велико Търново http://www.vt.government.bg/
5. Видин http://www.vidin.government.bg
6. Враца http://oblast.vratsa.bg/
7. Габрово http://www.gb.government.bg/
8. Добрич http://dobrich.government.bg/
9. Кърджали http://www.kj.government.bg/
10. Кюстендил http://www.kn.government.bg/
11. Ловеч http://www.oblastlovech.org/
12. Монтана http://oblastmontana.org/
13. Пазарджик http://www.oblast-pazardjik.hit.bg/
14. Перник http://www.pernik.e-gov.bg/
15. Плевен http://www.pleven-oblast.bg/
16. Пловдив http://www.pd.government.bg/
17. Разград http://www.rz.government.bg/
18. Русе http://www.ruse.bg/
19. Силистра http://silistra.government.bg
20. Смолян http://region-smolyan.org/
21. София-град http://sfoblast.government.bg/
22. Стара Загора http://www.sz.government.bg/
23. Търговище http://www.tg.government.bg/
24. Хасково http://www.hs.government.bg/
25. Шумен http://oblastshumen.government.bg/
26. Ямбол http://yambol.government.bg/
Наименование Адрес
1. Европейски съд по правата на човека http://www.echr.coe.int/echr
2. Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ http://www.rspcsee.org/
3. Съвет на Европа http://www.coe.int/
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
1. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Териториално поделение - Бургас Сектор Сливен
8000 Бургасул. "Цар Петър" № 7, ет. 4, п. к. 172 8800 Сливен Административна сграда "Печ" ет. 5 Директор - Георги Михайлов Ръководител сектор - главен одитор Донка Дянкова Танева тел: 056/ 84 17 98факс: 056/ 84 03 73tp_burgas@bulnao.government.bg тел/ факс: 044/ 62 49 10spsliven@iradeum.com
spsliven@bulnao.government.bg
2. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"Териториална дирекция "Държавен резерв" Бургас Петролна база Сливен 8000 Бургасул. "Александровса " № 9 Директор - Виолета Георгиева 056/841563факс: 056/ 843472 burgas@statereserve.bg
3. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен 8800 Сливен ул. "Стефан Караджа" № 10 Директор - Стефан Атанасов Робето 044/ 61 51 01044/ 61 51 88 Sliven@NSSI.BG
4. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"Главна дирекция "Управление на Държавния архивен фонд" Дирекция "Регионален държавен архив" - гр. Бургас Отдел "Държавен архив" - Сливен 8000 Бургаск-с "Славейков",ул. "Проф. Яким Якимов" № 7 8800 Сливенбул. "Х. Димитър" № 41 А Директор - Десислава ЛиловаНачалник отдел - Ваня Койчева тел.: 056/ 86 04 58e-mail: burgas@archives.government.bg тел: (044) 686723 - началник отдел(044)689133 - читалняGSM 0888656274e-mail:sliven@archives.government.bg
5. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТТериториално статистическо бюро- Югоизток
Отдел "Статистически изследвания - Сливен
8800 Сливенул. "Стефан Караджа" № 58800 Сливен
ул. "Стефан Караджа" № 5
Директор - и.д. Калина КазанджиеваНачалник отдел - Антон Георгиев 056/85 19 12KKazandzhieva@nsi.bg

тел: 044/ 61 34 12факс: 044/ 62 40 54AGeorgiev@slvn-19.nsi.bg
Administrator@slvn-19.nsi.bg
6. Комисия за защита от дискриминацияРегионално представителство - Сливен 8800 Сливен Административна сграда "Печ", ет. 5
Регионален представител - Марияна Жекова
044/ 63 11 14sliven.kzd@kzd.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
7. Областна дирекция МВР - Сливен РУ "Полиция" - Сливен

РУ "Полиция" - Нова Загора РУ "Полиция" - КотелРУ "Полиция" - Твърдица
8800 Сливенул. "Ген. Скобелев" № 5 8800 Сливенул. "Ген. Скобелев" № 58900 гр.Нова Загора, обл.Сливен, площад
"Свобода" 12
Директор -Старши комисар Димитър Величков Главен инспектор Димитър Кикьов
Главен инспекторСтефан БорисовГлавен инспектор Борислав Гинер

Главен инспекторСтефан Динков
044/ 64 46 44 044/ 64 46 51 факсodp@sliven.net
0457/ 62711
8. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливен РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливен 8800 Сливенул. "Миркович" № 2 Директор -Комисар Владимир Демирев 044/ 64 46 44odpbzn_sl@abv.bg
66-79-62 факс
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
9. Регионално управление на образованието - Сливен 8800 Сливенбул. "Братя Миладинови" № 18, ет. 2 Началник на РУО - Боян Аксаков 044/ 66 24 07044/ 62 37 46rio_sliven@abv.bgrio_sliven@mon.bg
10. Регионален център за подкрепа на процеса на преобщаващо образование - област Сливен 8800 Сливенул. "Добри Добрев" п. к. 1242ж. к. "Българка" Директор - Юлия Стефанова 044/ 68 10 22 0878 145 460 resursencenter_sliven@abv.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
" 11. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Териториално митническо управление Бургас"Митническо бюро" - Сливен 8000 Бургаспл. "Ал. Батенгерг" № 18800 Сливен ул. "Стефан Караджа" № 6
ет. 2
Началник - Валери СтефановНачалник МБ - Биньо Христов 056/ 87 61 01факс: 056/ 84 34 29rmd_burgas@d1999.customs.bg
044/ 66 27 90факс: 044/ 66 28 45mitsl@iradeum.com
12. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕТД на НАП - БургасОфис на обслужване Сливен 8800 Сливенул. "Ген. Столипин" № 19 Директор - Петко Дюлгеров 044/ 61 01 09044/ 61 01 00td-sliven@ro20.nra.bg
13. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯИзнесено работно място - Сливен 8800 Сливен ул. "Цар Освободител №4тел: 044/ 66 32 15 " тел: 044/ 66 32 15sliven@adfi.minfin.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
14. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕГлавна дирекция "Контрол на пазара"
Регионална дирекция БургасКомисия за защита на потребителите звено
гр. Сливен
8800 Сливенбул. "Цар Освободител" № 1, ст. 68община Сливен Директор - Николай Желязков Стойков
Главен инспектор - Мария Димитрова Иванова
056/ 84 12 46www.kzp.bg
044/ 66 30 41sliven@kzp.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
15. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" - Сливен
8800 Сливен бул. "Цар Освободител" № 1, ет. 4, ст. 69 и 70 Началник сектор - Светлана Тодорова 044/ 62 52 67sl-grao@mbox.digsys.bg
www.grao.bg
16. АГЕНЦИЯ " ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Областно пътно управление - Сливен 8800 Сливен ул. "Х. Димитър" № 41 Директор -Митко Иванов тел: 044/ 62 28 34факс: 044/ 62 27 24 opu_sliven@abv.bg
17. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР"Служба по геодезия, картография и кадастър" - Сливен 8800 Сливен ул. "Димитър Пехливанов" № 2, п. к. 57 Началник служба - инж. Теодора Балулова 044/ 66 23 21044/ 62 24 99acad_sliven@cadastri.bg
sliven@cadastre.bg
18. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛРДНСК Югоизточен район - гр. БургасРО НСК Сливен гр. Бургас бул. Стефан Стамболов №1208800 Сливенбул. "Хаджи Димитър" № 41, ет. 3, п. К. 120 Началник -инж. Милен НенчевНачалник - Снежанка Генова тел: 056/81 33 56тел: 044/ 62 23 78
факс: 044/62 43 59 rdnsksliven@abv.b
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
19. Главна дирекция "Европейски фондове и международни програми и проекти"
Териториално звено - Сливен
8800 Сливенул. "Ген. Скобелев" № 6 ст.1 Координатори :за МТСП - Емилия ДесковаЗа МТСП фин. експерт - Елена Петрова 044/ 62 37 12efipp-sl@mlsp.government.bg
az.sliven@gmail.come.petrova@mlsp.government.bg
0882 005 330
20. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕГлавна дирекция "Социално подпомагане"
Дирекция "Регионална дирекция за социално подпомагане" - Сливен
Териториални звена:
8800 Сливенул. "Попска" № 11 Директор - Тотка Костова 044/ 62 24 63044/ 62 54 51
rdspsliven@mbox.contact.bg
tsliven-rdsp@asp.government.bg
otkakostova@abv.bg
1. Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен 8800 Сливен ул. "Попска" № 11 Директор - Марлена Данева 044/ 62 35 07dir_dspsliven@mbox.contact.bg
dsp-sliven@asp.government.bg
2. Дирекция "Социално подпомагане" - Нова Загора 8900 Нова Загора ул. "Петко Енев" № 100 8890 Директор - Цвета Богданова 0457/ 6 66 610457/ 6 28 52 dsp_nz@abv.bgdsp-n.zagora@asp.government.bg0454/ 4 29 13
3. Дирекция "Социално подпомагане" - Котел 8970 Котелул. "Проф. Павлов" № 8 Директор - Валентин Пенчев 0453/ 4 28 380453/ 4 20 54d_sp_kotel@ins.bgdsp-kotel@asp.government.bg
4. Дирекция "Социално подпомагане" - Твърдица Твърдицапл. "Свобода" № 3 Директор - Ваньо Матев 0454/44038 0454/44261dsp-tvardica@asp.government.bg
21. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТАГлавна дирекция "Услуги по заетостта"
Дирекция "Регионална служба по заетостта" /за областите Сливен, Ямбол и Бургас/, седалище - Бургас
8800 Бургасбул. "Янко Комитов" № 3, ет. 6 Директор - Пенка Кирилова тел: 056/ 81 29 78факс: 056/ 81 29 81rsz200@bginfo.net Rsz200@mbox.contact.bg
22. 1. Дирекция "Бюро по труда" - СливенТериториален обхват - общините в Област СливенФилиал - кв. "Надежда" 8800 Сливен ул. "Ген. Скобелев" № 6 Директор - инж.Тихомира Димитрова 044/ 62 52 13044/ 62 52 65факс. 044/ 62 24 21bt-sliven@mobifonika.com
Dbt209@mbox.contact.bg
2. Дирекция "Бюро по труда" - Котел 8970 Котелул. "Г. С. Раковски" №34 Директор - Мария Ригова 0453/ 42251bt211@bt.mobifonika.com
3. Дирекция "Бюро по труда" - Нова ЗагораФилиал - Твърдица 8900 Нова Загора ул. "14-ти януари" № 528890 Твърдицапл. "Свобода" № 3 Директор - Валентина Сердарска 0457/ 6 27 180457/ 6 32 18abt208@nz.orbitel.bg0454/ 4 41 77
23. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"Дирекция "Инспекция по труда" -Сливен 8800 Сливенул. "Цар Самуил" № 1, ет. 3НТС Директор - Ирена Иванова 044/ 62 29 23044/ 62 59 27044/ 62 32 78oit_sliven@slivenbg.net
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
24. Регионална здравна инспекция - Сливен 8800 Сливенул. "Пейо Яворов" № 1 Директор - д-р Петя Балулова 44/ 61 62 01;616 200-цфакс: 044/ 66 73 30rzi-sliven@mbox.contact.bg
25. Център за спешна медицинска помощ 8800 Сливенул. "Христо Ботев" № 2 Директор - д-р Василиса Симеонова 044/ 62 40 50;csmp_sl@infotel.bg
26. НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСАРегионална здравноосигурителна каса (РЗОК) - Сливен 8800 Сливенул. "Цар Самуил" № 1, НТС, ет. 4, 5, 6, 7, 8 Директор - д-р Андон Василев 044/ 61 52 01факс: 044/ 66 28 42Телефони на офиси:- в гр. Н. Загора: 0457/ 6 22 26- в гр. Твърдица: 0454/ 42 62- в гр. Котел: 0453/ 4 28 11sliven@nhif.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
27. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"областен отдел "Автомобилна администрация" Сливен 8800 Сливенул. "Стефан Караджа" № 1, п. к. 157 Директор- инж.Марин Дамянов тел/ факс: 044/ 62 38 45044/ 62 40 630887 887 705
0889/297303
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
28. Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"Областна служба "Изпълнение на наказанията" - Сливен - Сектор "Пробация"Пробационна служба - звено СливенПробационна служба - звено КотелПробационна служба - звено Нова Загора
Затвор - Сливен
8800 Сливенул. "Великокняжевска" 13А

8800 Сливенкв. "Индустриален"
Началник сектор - Мими Неделчева

Началник - Йордан Данев
044/ 63 44 15044/ 63 47 15

044/ 62 29 56044/ 62 45 56факс: 044/ 66 31 22
zatvora_sliven@mail.bg
zatvor.slv@gdin.bg
29. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА1. "Служба по вписванията" - Сливен
Имотен регистър
8800 Сливенбул. Цар Освободител № 12, ет. 1 /сградата на Административен съд Главен специалист - Елка Георгиева 044/ 62 35 30
2. "Служба по регистрацията" - СливенТърговски регистърРегистър на имуществени отношения на съпрузитеБулстат 8800 Сливенул. "Цар Освободител" № 4 ет. 5 Мл.експерт Красен ПетковЧанка Дончева - гл.специалистБела Барутчиева 044/ 61 04 71044/ 61 04 70044/ 62 43 87
3. "Служба по вписванията" - КотелИмотен регистър 8970 Котелул. "Раковски" № 58 Главен специалист - Мария Димитрова 0453/ 4 24 47
4. "Служба по вписванията" - Нова ЗагораИмотен регистър 8900 Нова Загораул. "Проф. М. Балкански" № 60 Главен специалист - Грета Русева 0457/ 6 27 09
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
30. Областна дирекция "Земеделие" - Сливен 8800 Сливенбул. "Цар Освободител" № 1, ет. 3, стаи 317 - 326 Директор - Тодор Братанов 044/ 66 23 73044/ 66 27 50044/ 62 21 27факс: 044/ 62 27 31ODZG_Sliven@mzh.government.bg
1. Общинска служба по земеделие - СливенОфис - Твърдица 8800 Сливенбул. "Цар Освободител" № 1, п. к. 142 А Началник служба - Тодор Тодоров 044/ 66 30 46044/ 62 21 43факс: 044/ 66 31 200454 / 4 40 46
2. Общинска служба по земеделие - Нова Загора 8900 Нова Загораул. "Петко Енев" № 52 Началник служба - Милен Користилов 0457/ 6 21 630457/ 6 21 360457/ 6 37 09
3. Общинска служба по земеделие - Котел 8970 Котелул. "Проф. Павлов" № 30 Началник служба - Полина Бояджиева 0453/ 4 22 240453/ 4 24 82
31. Югоизточно държавно предприятие 8800 Сливенул. "Орешак" № 15 А Директор - Пейчо Върбанов 044/ 62 29 450887 796 100
33. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ОП БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (БАБХ)Областна дирекция по безопасност на храните - Сливен 8800 Сливенул. "Самуиловско шосе",п. к. 100 Директор - д-р Пламен Пенчев 044/ 62 49 41факс: 044/ 62 41 510888 00 40 22RVS_20@nvms.government.bg - Надежда Славоваrvms_sl@infotel.bg- Людмила Георгиева
34. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТОГлавна дирекция "Съвети в земеделието"Офис Сливен 8800 Сливенбул. "Братя Миладинови" 18, ет 3 Юлия Георгиева Енчева - зооинженерИван Великов Георгиев - агроном
Красимир Петков Пахов - зооинженер Мария Паскалева Василева - и/т
тел/ факс: 044/ 66 26 04моб. тел.: 0888 890 722, 0885 074 183e-mail:sliven.m@naas.government.bg
35. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАДирекция "Регионална служба за растителна защита" Стара Загора, Сливен и Ямбол Адрес: 6000 Стара Загораул. "Райна Кандева" №63, пк.125 и.д.Директор - Михаил Станчев тел.: 042/605299Е-поща:prognoza_sz@mbox.contact.bg
36. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕТериториално звено - Сливен 8800 Сливенул. "Джордж Уошбърн" №4 г-жа Димитрина Илчева - главен експерт тел. 044/ 62 27 360879 49 76 91e-mail: sliven@nsz.bg
37. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕРегионална дирекция по горите - Сливен 8800 Сливенул. "Орешак" № 15 А Началник РДГ - инж. Мирослав Маринов 044/ 62 29 45RugSliven@iag.bg044 62 29 22
1. Държавно горско стопанство - Сливен 8800 Сливенул. "Орешак" № 15 А Директор - инж. Димо Димов 044/ 62 27 42факс: 044/ 66 25 28dlsliven@nug.bg
2. Държавно горско стопанство - Нова Загора 8900 Нова Загораул. "Петко Енев" № 73 Директор - инж. Ганчо Петров 0457/ 6 20 330457/ 6 3631факс: 0457/ 6 36 28dln_zagora@nug.bg
3. Държавно горско стопанство - Твърдица 8890 Твърдицаул. "Балкан" № 29 Директор - Коста Ашламов 0454/ 25 34; 22 50факс: 0454/ 22 53dltvardica@nug.bg
4. Държавно горско стопанство - Стара река 8841 с. Стара рекаУл. "С. Димитръв" № 1 Директор - Ивайло Русев 04552/ 21 61факс: 04552/ 21 63dlst_reka@nug.bg
5. Държавно горско стопанство - Тича 8980 с. Тича Директор - инж. Кемал Вейс 04584/ 332факс: 04584/ 234dlticha@nug.bg
6. Държавно ловно стопанство - Котел 8970 Котел ул. "Проф. Павлов" № 57 Директор - инж. Цветан Стоев 0453/ 4 23 73; 4 22 40факс: 0453/ 4 29 20ddskotel@nug.bg
38. Дирекция на Природен парк "Сините камъни" 8800 Сливенбул. "Цар Симеон" № 1 Б Директор - Ирина Петрова тел/ факс: 044/ 66 29 610888 666 752dppsinite_kamani@yahoo.com
DPPSinite_kamani@nug.bg
39. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТОГлавна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор"Териториално звено Сливен 8800 Сливенбул. "Цар Освободител" № 1, ст. 64, п. к. 41 А Албена Господинова 044/ 62 21 870888 672 687sliven@eavw.comwww.eavw.com
40. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИГлавна дирекция "Рибарство, аквакултури и контрол"ОТДЕЛ ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ Началник отдел - Янчо Янев - 0885 111 806Сектор "Рибарство и контрол" Сливен 8800 Сливенул. "Джордж Уошбърн" №4, п.к. 62 Началник сектор - Трифон Трифонов 0887212474liven@iara.government.bg
41. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТОГлавна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес"Източен център по репродукция и анализ - Сливен 8800 Сливенул. "Банско шосе" № 12 Началник отдел - Николай Светославов Рохов факс: 044/ 62 56 0108887 42 32 99rdsrj_sl@abv.bg
42. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БОРБА С ГРАДУШКИТЕ"Главна дирекция "Производствено, техническо и научно обслужване"Регионална Дирекция "Борба с градушките" - Команден пунк с.Старо село 7636 с. Старо селообщина Сливен Директор - Динко Михалев 044/666-97204511/ 29 0304511/ 28 30kp.sts@weathermod-bg.eu
43. КОНТРОЛНО - ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯГлавна дирекция "Регистрация и контрол на техническото състояние, безопасността на техниката и правоспособност за работа с нея"

Регионална служба на контролно-техническата инспекция - Сливен
8800 Сливенул. "Цар Освободител" № 1, ст. 315 Началник служба - Георги Кунев 044/ 66 28 94kti-sliven@mbox.contact.bg
44. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯОбластна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Сливен 1618 Софиябул. "Цар Борис III" № 1368800 Сливенул. "Генерал Скобелев" № 66 ет. 3 Директор - Живка Костова 02/ 8187 10002/ 8187 202044/ 66 25 45044/ 66 27 55044/ 66 27 56
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
46. Военно окръжие - СливенОбластен военен отдел Сливен
Военен клуб - СливенВоенно формирование 22 220
8804 Сливенбул. "Генерал Скобелев" № 48804 Сливенбул. "Цар Освободител" № 58804 Сливенул. "Роза Люксембург" № 1 Началник - подп. Иван ИвановГлавен експерт по управление на Военен клуб Сливен - Атанас ЧолаковКомандир поделение - Полк. Любомир Вачев 044/ 62 33 09тел/ факс:044/ 62 35 58, 62 40 92тел. 044/62-33-17
централа: 044/ 62 33 64vksliven@mail.bghttp://www.eamci.bg
централа: 044/ 61 71 22044/ 61 70 00044/ 66 70 23cptp_13@abv.bg
47. Служба "Военна полиция"Регионална служба "Военна полиция" 8800 Сливенул. "Роза Люксембург" № 1 Директор - полковник Деян Цветков 044/ 61 74 17044 66 77 28mp_sliven@md.government.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
48. Главна дирекция "Физическо възпитание и спорт в свободното време"Регионален офис за Сливен, Ямбол, Стара ЗагораСедалище-Сливен 8800 Сливенул. " Ген. Столетов"" № 62 Главен експерт - Илия Илиев 0886 63 80 04
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
49. МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен 8800гр.Сливенул. "Хр. Ботев" 1 Изпълнителен директор - д-р Васислав Петров 044/ 611 701Факс: 044/ 624 326Централа: 044/ 611 700e-mail: mbal.sl@iradeum.com
50. "Специализирана болница за рехабилитация - Котел" ЕООД 8970гр.Котелул."Изворска" №85 Управител - Цветан Георгиев Влахов тел.: 0453/ 4-21-94факс: 0453/ 4-24-73e-mail:dsbr_kotel@abv.bg
51. Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД 8800гр.Сливен, ул. "Шести Септември" № 27 Управител - Севдалин Рашев 044/ 623 465
52. "Напоителни Системи" ЕАД Сливен 8800 Сливенул. "Димитър Пехливанов" № 2, ет. 4, п. к. 145 Директор - инж. Пламен Иванов 044/ 62 24 14факс: 044/ 62 28 12office.sliven@irrigationsystems.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
7. Областна дирекция МВР - Сливен
РУ "Полиция" - Сливен
РУ "Полиция" - Нова Загора
РУ "Полиция" - Котел
РУ "Полиция" - Твърдица
8800 Сливенул. "Ген. Скобелев" № 5 8800 Сливен
ул. "Ген. Скобелев" № 5
8900 гр.Нова Загора, обл.Сливен, площад "Свобода" 12
Директор - Комисар Чавдар Божурски
Главен инспекторДимитър Величков
Главен инспекторСтефан Борисов
Главен инспекторБорис Динев
Главен инспекторДиян Динков
044/ 64 46 44 044/ 64 46 51 факсodp@sliven.net
0457/ 62711
8. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливен РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливен 8800 Сливен
ул. "Миркович" № 2
Директор -
Владимир Демирев

044/ 64 46 44
odpbzn_sl@abv.bg66-79-62 факс
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
9. Регионален инспекторат по образованието - Сливен 8800 Сливен
бул. "Братя Миладинови" № 18, ет. 2
Началник на РИО - Бисерка Михалева 044/ 66 24 07044/ 62 37 46rio_sliven@abv.bgrio_sliven@mon.bg
10. Ресурсен център - Сливен 8800 Сливен
ул. "Добри Добрев" п. к. 1242
ж. к. "Българка"
Директор - Митка Инзова 044/ 68 10 22
0878 145 460
resursencenter_sliven@abv.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
" 11. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
Териториално митническо управление Бургас"Митническо бюро" - Сливен
8000 Бургас
пл. "Ал. Батенгерг" № 18800 Сливен
ул. "Стефан Караджа" № 6
ет. 2
Началник - Валери Стефанов
Началник МБ - Биньо Христов
056/ 87 61 01
факс: 056/ 84 34 29
rmd_burgas@d1999.customs.bg
044/ 66 27 90
факс: 044/ 66 28 45
mitsl@iradeum.com
12. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕТД на НАП - БургасОфис на обслужване Сливен 8800 Сливен
ул. "Ген. Столипин" № 19
Директор - Петко Дюлгеров 044/ 61 01 09
044/ 61 01 00
td-sliven@ro20.nra.bg
13. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
Изнесено работно място - Сливен
8800 Сливен
ул. "Цар Освободител №4
тел: 044/ 66 32 15
" тел: 044/ 66 32 15
sliven@adfi.minfin.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
14. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Главна дирекция "Контрол на пазара"
Регионална дирекция Бургас
Комисия за защита на потребителите звено
гр. Сливен

8800 Сливен
бул. "Цар Освободител" № 1, ст. 68
община Сливен

Директор - Николай Желязков Стойков
Главен инспектор - Емил Здравков Райнов

056/ 84 12 46
www.kzp.bg
044/ 66 30 41
sliven@kzp.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
15. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" - Сливен

8800 Сливен
бул. "Цар Освободител" № 1, ет. 4, ст. 69 и 70

Началник сектор - Светлана Тодорова

044/ 62 52 67
sl-grao@mbox.digsys.bg
www.grao.bg
16. АГЕНЦИЯ " ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Областно пътно управление - Сливен
8800 Сливен
ул. "Х. Димитър" № 41

Директор - Иван Киров

тел: 044/ 62 28 34
факс: 044/ 62 27 24
opu_sliven@abv.bg
17. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
"Служба по геодезия, картография и кадастър" - Сливен

8800 Сливен
ул. "Димитър Пехливанов" № 2, п. к. 57

Началник служба - инж. Никола Терзиев

044/ 66 23 21
044/ 62 24 99
acad_sliven@cadastri.bg
sliven@cadastre.bg
18. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
РДНСК Югоизточен район - гр. Бургас
РО НСК Сливен

гр. Бургас бул. Стефан Стамболов №120
8800 Сливен
бул. "Хаджи Димитър" № 41, ет. 3, п. К. 120

Началник - Георги Георгиев
Началник - Снежанка Генова

тел: 056/81 33 56
тел: 044/ 62 23 78
факс: 044/62 43 59
rdnsksliven@abv.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
19. Главна дирекция "Европейски фондове и международни програми и проекти"
Териториално звено - Сливен

8800 Сливен
ул. "Ген. Скобелев" № 6 ст.1
Координатори :
за МТСП - Емилия Дескова
За МТСП фин. експерт - Елена Петрова
044/ 62 37 12
efipp-sl@mlsp.government.bg
az.sliven@gmail.com
e.petrova@mlsp.government.bg
0882 005 330
20. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Главна дирекция "Социално подпомагане"
Дирекция "Регионална дирекция за социално подпомагане" - Сливен
Териториални звена:

8800 Сливен
ул. "Попска" № 11

Директор - Тотка Костова

044/ 62 24 63
044/ 62 54 51
rdspsliven@mbox.contact.bg
tsliven-rdsp@asp.government.bg
otkakostova@abv.bg
1. Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен 8800 Сливен
ул. "Попска" № 11
Директор -Марлена Данева 044/ 62 35 07
dir_dspsliven@mbox.contact.bg
dsp-sliven@asp.government.bg
2. Дирекция "Социално подпомагане" - Нова Загора
Филиал - Твърдица
8900 Нова Загора
ул. "Петко Енев" № 100 8890
Твърдица
пл. "Свобода" № 3
Директор - Цвета Богданова 0457/ 6 66 61
0457/ 6 28 52
dsp_nz@abv.bg
dsp-n.zagora@asp.government.bg0454/ 4 29 13
3. Дирекция "Социално подпомагане" - Котел 8970 Котел
ул. "Проф. Павлов" № 8
Директор - Валентин Пенчев 0453/ 4 28 38
0453/ 4 20 54
d_sp_kotel@ins.bg
dsp-kotel@asp.government.bg
21. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Главна дирекция "Услуги по заетостта"
Дирекция "Регионална служба по заетостта" /за областите Сливен, Ямбол и Бургас/, седалище - Бургас
8800 Бургас
бул. "Янко Комитов" № 3, ет. 6
Директор - Пенка Кирилова тел: 056/ 81 29 78
факс: 056/ 81 29 81
rsz200@bginfo.net
Rsz200@mbox.contact.bg
22. 1. Дирекция "Бюро по труда" - Сливен
Териториален обхват - общините в Област Сливен
Филиал - кв. "Надежда"
8800 Сливен
ул. "Ген. Скобелев" № 6
Директор - инж.Тихомира Димитрова 044/ 62 52 13
044/ 62 52 65
факс. 044/ 62 24 21
bt-sliven@mobifonika.com
Dbt209@mbox.contact.bg
2. Дирекция "Бюро по труда" - Котел 8970 Котел
ул. "Г. С. Раковски" №34
Директор - Мария Ригова 0453/ 42251
bt211@bt.mobifonika.com
3. Дирекция "Бюро по труда" - Нова Загора
Филиал - Твърдица
8900 Нова Загора
ул. "14-ти януари" № 52
8890 Твърдица
пл. "Свобода" № 3
Директор - Валентина Сердарска 0457/ 6 27 18
0457/ 6 32 18
abt208@nz.orbitel.bg0454/ 4 41 77
23. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
Дирекция "Инспекция по труда" -Сливен
8800 Сливен
ул. "Цар Самуил" № 1, ет. 3
НТС
Директор - Ирена Иванова 044/ 62 29 23
044/ 62 59 27
044/ 62 32 78
oit_sliven@slivenbg.net
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
24. Регионална здравна инспекция - Сливен 8800 Сливен
ул. "Пейо Яворов" № 1
Директор - д-р Петя Балулова 44/ 61 62 01;
616 200-ц
факс: 044/ 66 73 30
rzi-sliven@mbox.contact.bg
25. Център за спешна медицинска помощ 8800 Сливен
ул. "Христо Ботев" № 2
Директор - д-р Василиса Симеонова 044/ 62 40 50;
csmp_sl@infotel.bg
26. НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Регионална здравноосигурителна каса (РЗОК) - Сливен

8800 Сливен
ул. "Цар Самуил" № 1,
НТС, ет. 4, 5, 6, 7, 8

Директор - д-р Андон Василев
044/ 61 52 01
факс: 044/ 66 28 42
Телефони на офиси:
- в гр. Н. Загора: 0457/ 6 22 26
- в гр. Твърдица: 0454/ 42 62
- в гр. Котел: 0453/ 4 28 11
sliven@nhif.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
27. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Регионална дирекция "Автомобилна администрация" Сливен

8800 Сливен
ул. "Стефан Караджа" № 1, п. к. 157

Директор- инж.Марин Дамянов

тел/ факс: 044/ 62 38 45
044/ 62 40 63
0887 887 705
0889/297303
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
28. Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Областна служба "Изпълнение на наказанията" - Сливен - Сектор "Пробация"
Пробационна служба - звено Сливен
Пробационна служба - звено Котел
Пробационна служба - звено Нова Загора
Затвор - Сливен

8800 Сливен
ул. "Великокняжевска" 13А
8800 Сливен
кв. "Индустриален"

Началник сектор - Мими Неделчева
Началник - Йордан Данев

044/ 63 44 15
044/ 63 47 15
044/ 62 29 56
044/ 62 45 56
факс: 044/ 66 31 22
zatvora_sliven@mail.bg
zatvor.slv@gdin.bg
29. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
1. "Служба по вписванията" - Сливен
Имотен регистър

8800 Сливен
ул. "Хаджи Димитър" № 2, ст. 6

Главен специалист - Елка Георгиева

044/ 62 35 30
2. "Служба по регистрацията" - Сливен
Търговски регистър
Регистър на имуществени отношения на съпрузите
Булстат
8800 Сливен
ул. "Цар Освободител" № 4 ет. 5
Мл.експерт Красен Петков
Чанка Дончева - гл.специалист
Десислава Димова - гл. специалист
044/ 61 04 71
044/ 61 04 70
044/ 62 43 87
3. "Служба по вписванията" - Котел
Имотен регистър
8970 Котел
ул. "Раковски" № 58
Главен специалист - Мария Димитрова 053/ 4 24 47
4. "Служба по вписванията" - Нова Загора
Имотен регистър
8900 Нова Загора
ул. "Преславска" № 60
Главен специалист - Донка Митева 0457/ 6 27 09
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
30. Областна дирекция "Земеделие" - Сливен 8800 Сливен
бул. "Цар Освободител" № 1, ет. 3, стаи 317 - 326
Директор - Тодор Братанов 044/ 66 23 73
044/ 66 27 50
044/ 62 21 27
факс: 044/ 62 27 31
ODZG_Sliven@mzh.government.bg
1. Общинска служба по земеделие - Сливен
Офис - Твърдица
8800 Сливен
бул. "Цар Освободител" № 1, п. к. 142 А
Началник служба - Тодор Тодоров 044/ 66 30 46
044/ 62 21 43
факс: 044/ 66 31 20
0454 / 4 40 46
2. Общинска служба по земеделие - Нова Загора 8900 Нова Загора
ул. "Петко Енев" № 50
Началник служба - Милен Користилов 0457/ 6 21 63
0457/ 6 21 36
0457/ 6 37 09
3. Общинска служба по земеделие - Котел 8970 Котел
ул. "Проф. Павлов" № 30
Началник служба - Полина Бояджиева 0453/ 4 22 24
0453/ 4 24 82
31. Югоизточно държавно предприятие 8800 Сливен
ул. "Орешак" № 15 А
Директор - Пейчо Върбанов 044/ 62 29 45
0887 796 100
33. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ОП БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (БАБХ)
Областна дирекция по безопасност на храните - Сливен
8800 Сливен
ул. "Самуиловско шосе",
п. к. 100
Директор - д-р Пламен Пенчев 044/ 62 49 41
факс: 044/ 62 41 51
0888 00 40 22
RVS_20@nvms.government.bg - Надежда Славова
rvms_sl@infotel.bg - Людмила Георгиева
34. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Главна дирекция "Съвети в земеделието"
Офис Сливен

8800 Сливен
бул. "Цар Освободител" № 1, ст. 54 и 55, п.к. 58

Юлия Георгиева Енчева - зооинженер
Галя Атанасова Иванова - аграрикономист
Иван Великов Георгиев - агроном
Красимир Петков Пахов - зооинженер

тел/ факс: 044/ 66 26 04
моб. тел.: 0888 890 722, 0885 074 183
e-mail:sliven.m@naas.government.bg
35. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Дирекция "Регионална служба за растителна защита" Стара Загора, Сливен и Ямбол

Адрес: 6000 Стара Загора
ул. "Райна Кандева" №63, пк.125

и.д.Директор - Михаил Станчев

тел.: 042/605299
Е-поща:
prognoza_sz@mbox.contact.bg
36. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ
Териториално звено - Сливен

8800 Сливен
ул. "Джордж Уошбърн" №4

г-жа Димитрина Илчева - главен експерт

тел. 044/ 62 27 36
0879 49 76 91
e-mail: sliven@nsz.bg
37. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Регионална дирекция по горите - Сливен

8800 Сливен
ул. "Орешак" № 15 А

Началник РДГ - инж.Георги Русев

044/ 62 29 45
RugSliven@iag.bg
044 62 29 22
1. Държавно горско стопанство - Сливен 8800 Сливен
ул. "Орешак" № 15 А
Директор - инж. Георги Христов 044/ 62 27 42
факс: 044/ 66 25 28
dlsliven@nug.bg
2. Държавно горско стопанство - Нова Загора 8900 Нова Загора
ул. "Петко Енев" № 73
Директор - инж. Лъчезар Колев 0457/ 6 20 33
0457/ 6 3631
факс: 0457/ 6 36 28
dln_zagora@nug.bg
3. Държавно горско стопанство - Твърдица 8890 Твърдица
ул. "Балкан" № 29
Директор -
Коста Ашламов
0454/ 25 34; 22 50
факс: 0454/ 22 53
dltvardica@nug.bg
4. Държавно горско стопанство - Стара река 8841 с. Стара река
Ул. "С. Димитръв" № 1
Директор -
Димо Димов
04552/ 21 61
факс: 04552/ 21 63
dlst_reka@nug.bg
5. Държавно горско стопанство - Тича 8980 с. Тича Директор -
инж. Кемал Вейс
04584/ 332
факс: 04584/ 234
dlticha@nug.bg
6. Държавно ловно стопанство - Котел 8970 Котел
ул. "Проф. Павлов" № 57
Директор - инж. Неда Ангелова 0453/ 4 23 73; 4 22 40
факс: 0453/ 4 29 20
ddskotel@nug.bg
38. Дирекция на Природен парк "Сините камъни" 8800 Сливен
бул. "Цар Симеон" № 1 Б
Директор - Ирина Петрова тел/ факс: 044/ 66 29 61
0888 666 752
dppsinite_kamani@yahoo.com
DPPSinite_kamani@nug.bg
39. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор"
Териториално звено Сливен

8800 Сливен
бул. "Цар Освободител" № 1, ст. 64, п. к. 41 А

Албена Йорданова

044/ 62 21 87
0888 672 687
sliven@eavw.com
www.eavw.com
40. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Главна дирекция "Рибарство, аквакултури и контрол"
ОТДЕЛ ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ Началник отдел - Янчо Янев - 0885 111 806
Сектор "Рибарство и контрол" Сливен

8800 Сливен
ул. "Джордж Уошбърн" №4, п.к. 62

Началник сектор - Трифон Трифонов

0887212474
liven@iara.government.bg
41. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес"
Източен център по репродукция и анализ - Сливен

8800 Сливен
ул. "Банско шосе" № 12

Началник отдел - Николай Светославов Рохов

факс: 044/ 62 56 01
08887 42 32 99
rdsrj_sl@abv.bg
42. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БОРБА С ГРАДУШКИТЕ"
Главна дирекция "Производствено, техническо и научно обслужване"
Регионална Дирекция "Борба с градушките" - Команден пунк с.Старо село

7636 с. Старо село
община Сливен

Директор - Динко Михалев

044/666-972
04511/ 29 03
04511/ 28 30
kp.sts@weathermod-bg.eu
43. КОНТРОЛНО - ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ
Главна дирекция "Регистрация и контрол на техническото състояние, безопасността на техниката и правоспособност за работа с нея"
Регионална служба на контролно-техническата инспекция - Сливен

8800 Сливен
ул. "Цар Освободител" № 1, ст. 315

Началник служба - Георги Кунев

044/ 66 28 94
kti-sliven@mbox.contact.bg
44. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Сливен
1618 София
бул. "Цар Борис III" № 136
8800 Сливен
ул. "Генерал Скобелев" № 66 ет. 3

Директор - Ж. Костова
02/ 8187 100
02/ 8187 202
044/ 66 25 45
044/ 66 27 55
044/ 66 27 56
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
45. РИОСВ Стара Загора
Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район - Пловдив
Дирекция "Контрол"
Изнесено работно място - гр. Сливен
6000 Стара Загора
ул. "Стара Планина" № 2
п. к. 143
4000 Пловдив
ул. "Булаир" № 26
Директор - д-р Петя Папазова
Директор - инж. Георги Семерджиев
Старши експерт - Ани Гандева
Старши експерт - Александра Григорова
042/ 69 22 00
факс: 042/ 60 24 47
032/ 62 15 52
факс: 032/ 62 80 63
bd_sliven@abv.bg
044/ 66 30 64
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
46. Военно окръжие - Сливен
Областен военен отдел Сливен
Военен клуб - Сливен
Военно формирование 22 220

8804 Сливен
бул. "Генерал Скобелев" № 4
8804 Сливен
бул. "Цар Освободител" № 5
8804 Сливен
ул. "Роза Люксембург" № 1

Началник - подп. Иван Иванов
Главен експерт по управление на Военен клуб Сливен - Атанас Чолаков
Командир поделение - Полк. Любомир Вачев

044/ 62 33 09
тел/ факс:044/ 62 35 58, 62 40 92
тел. 044/62-33-17
централа: 044/ 62 33 64
vksliven@mail.bg
http://www.eamci.bg
централа: 044/ 61 71 22
044/ 61 70 00
044/ 66 70 23
cptp_13@abv.bg
47. Служба "Военна полиция"
Регионална служба "Военна полиция"
8800 Сливен
ул. "Роза Люксембург" № 1
Директор - подполковник Деян Цветков 044/ 61 74 17
044 66 77 28
mp_sliven@md.government.bg
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
48. Главна дирекция "Физическо възпитание и спорт в свободното време"
Регионален офис за Сливен, Ямбол, Стара Загора
Седалище-Сливен

8800 Сливен
ул. " Ген. Столетов"" № 62

Главен експерт - Илия Илиев

0886 63 80 04
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Телефон, Интернет сайт, e-mail
49. МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен 8800
гр.Сливен
ул. "Хр. Ботев" 1
Изпълнителен директор - д-р Васислав Петров 044/ 611 701
Факс: 044/ 624 326
Централа: 044/ 611 700
e-mail: mbal.sl@iradeum.com
50. "Специализирана болница за рехабилитация - Котел" ЕООД 8970
гр.Котел
ул."Изворска" №85
Управител - Цветан Георгиев Влахов тел.: 0453/ 4-21-94
факс: 0453/ 4-24-73
e-mail: dsbr_kotel@abv.bg
51. Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД 8800
гр.Сливен, ул. "Шести Септември" № 27
Управител - Севдалин Рашев 044/ 623 465
52. "Напоителни Системи" ЕАД Сливен 8800 Сливен
ул. "Димитър Пехливанов" № 2, ет. 4, п. к. 145
Директор - инж. Пламен Иванов 044/ 62 24 14
факс: 044/ 62 28 12
office.sliven@irrigationsystems.bg
Достъпност