Административни услуги

Е-Услуги

Информация за потребителите на административни услуги

Информация по Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Харта на клиента

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Ред за подаване и приемане на предложения и сигнали от граждани и организации в Областна администрация Сливен

Заявление за комплексно административно обслужване

Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2023

АРХИВ-Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване за:
2022, 2021 2020, 2019201820172016

Списък на унифицираните наименования на административните услуги, предлагани от Областна администрация Сливен
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Наименование на услугата Заявление Е-Услуги
1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост    
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги    
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив Държавна собственост    
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността    
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост    
2529 Позволително за ползване на лечебните растения    


ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Наименование на услугата Заявление E-Услуги
2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации    

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО

Наименование на услугата Заявление Е-Услуги
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение    
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж    
1966 Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение.    
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение    
1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж    
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж    
1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значениe    
1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект    
1976 Презаверяване на разрешение за строеж    
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект    
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение    
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж    
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива    
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаванепрокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост    

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ

Наименование на услугата Заявление E-Услуги
2 Предоставяне на достъп до обществена информация    
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)    
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)    
Достъпност