Икономика

Характерни за Сливенска област са разнообразната отраслова и подотраслова структура, доброто разположение на промишлените мощности, напълно изградената инфраструктура в промишлените зони, което създава благоприятни условия за привличане на местни и чуждестранни инвеститори и развитие на икономиката на областта.

Като стар промишлен център, град Сливен има традиции в производството на текстил и трикотаж, храни и напитки, на машини и оборудване. Благоприятният климат е предпоставка за утвърждаването на Сливенския регион като важен доставчик на селскостопанска продукция. Условията са изключително подходящи за развитие на овощарство (особено производството на праскови и череши), лозарство, зеленчукопроизводство, производство на слънчоглед и зърнени култури, а също и за развитие на животновъдство.

В териториално отношение промишлеността и услугите са най-силно развити в общините Сливен и Нова Загора. В тях аграрния сектор също има силни позиции. За общините Котел и Твърдица селското стопанство е с най-голяма значение. Най-голям потенциал за развитие на туризма има в общините Котел и Сливен.

Промишленост

Традициите в производството на текстил се предопределя от забележително събитие – построяването през 1834 г. в град Сливен на първата текстилна фабрика от Добри Желязков, която е и първото промишлено предприятие на Балканския полуостров. С нейното създаване прохожда и българската индустрия. И до наши дни Сливен е един от текстилните центрове на България. Тук се намират едни от най-големите текстилни предприятия в страната - инвестиция на италианския концерн „Миролио”. С важно значение е производството на килими на много известния производител „Декотекс Карпет” АД. Значително място заемат множеството малки фирми, произвеждащи хавлиени тъкани и изделия, мъжки и дамски чорапи, облекло и др.

Регионът е известен и с традиционното за град Котел и селищата около него ръчно производство на изтъкани с фолклорни мотиви килими.

Производство на хранителни продукти и напитки е вторият по значение отрасъл в Сливенска област. Той има силни позиции във винопроизводството, в млекопреработката, в производството на месо и месни продукти, на плодови и зеленчукови консерви. Големи производители и износители на вино в региона са Домейн Бойар, чиято нова изба в Сливен е една от най-модерните в Европа и „Вини” АД, който произвежда висококачествени вина и високо алкохолни напитки. Зърнопреработването е представено от холдинга „Мелинвест”. Важна инвестиция в млекопроизводството и млекопреработката е построяването на ново предприятие за производство на сирене и кашкавал от българо-гръцката фирма ”Тирбул”. То ще утвърди позициите на Сливенска област, нареждаща се на второ място в страната по събрано и преработено мляко. Основно място в развитието на отрасъла има и производството на плодови и зеленчукови консерви, които се реализират на пазарите на Европа, САЩ и ОНД. В Сливен се намират и едни от най-големите предприятия за преработка и пакетиране на ядки.

Производството на машини и оборудване е представено от няколко големи фирми в гр. Сливен и гр. Нова Загора, които произвеждат универсални стругови машини, колонни пробивни машини, дървообработващи машини, металорежещи машини, селскостопанска техника.

През последните години делът на строителството в индустриалния сектор постепенно се увеличава. Това се дължи на повишената инвестиционна активност и внедряването на съвременни строителни технологии, използване на нови материали и високопроизводителна техника при жилищното, промишленото и гражданско строителство, при изграждането на инженерна инфраструктура, реконструкция, модернизация и саниране на сгради - дейности, осъществявани от над 20 строителни фирми на територията на областта.

Селско стопанство

Плодородните почви и мекият климат в област Сливен предлагат широки възможности за развитие на земеделието в региона. Земеделските земи заемат 1 827 хил.дка. - 51,5% от територията на областта, от които 257 хил. дка. с възможности за напояване. За развитието на селското стопанство стратегическо значение има отрасъл растениевъдство. Той осигурява производството на продукти, необходими за изхранване на населението и основни суровини за преработвателните предприятия и продуктивното животновъдство. Над половината от обработваемата земя в областта предимно в общините Сливен и Нова Загора се използва за отглеждане на зърнени култури. Почвено-климатичните условия в долината на река Тунджа на територията на Сливенска област са най-благоприятните в страната за отглеждането на прасковената култура, поради което тя заема най-големи площи.. Приоритетен сектор за областта е развитието на лозарството, за което благоприятстват почвено-климатичните особености и наличието на големи предприятия за винопроизводство, както и на множество малки винарски изби. Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство в областта. Доброто фуражно производство в полската част на областта – общините Нова Загора и Сливен - създава благоприятни условия за развитие на говедовъдството и свиневъдството, а наличието на ливади и пасища в планинската и полупланинската част – общините Котел и Твърдица - благоприятстват за развитието на овцевъдството и месодайното говедовъдство.

Мястото което областта заема в производството и преработката на мляко е причина в областта да бъде изграден Регионалния Млечен борд за Югоизточен район за планиране.

На територията на Сливенски минерални бани е изграден най-големият в Южна България Пазар за живи животни. Тук се провеждат национални и регионални изложби по животновъдство, аукциони и научно-практически конференции, подпомагащи производството на животинска продукция в региона. Добри традиции съществуват и в областта на пчеларството. По проект на Министерството на земеделието и горите е изградена генбанка за съхранение на чист генетичен материал от Българска медоносна пчела.

Горските участъци заемат 40% от територията на областта. Средната възраст на горите е 58 г. с преобладание на широколистните – 82% - бук, зимен дъб, цер. В земите и горите от горския фонд на област Сливен могат да се открият много от защитените растения и застрашените от изчезване видове животни. За опазване на това разнообразие, на територията на областта са обособени един природен парк - Природен парк „Сините камъни” и четири резервата.Отколешни са българските традиции и опит в областта на ловното стопанство. В община Котел се намира държавна дивечовъдна станция, разполагаща с ловен дом, който се намира в известния архитектурен резерват село Жеравна.

 
Достъпност