Структура и функции

Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.

/чл. 142 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

Областният управител е териториален орган на изпълнителната власт.

/чл. 19, ал. 3, т. 1 от Закона за администрацията/

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

/чл. 29, ал. 1 от Закона за администрацията/

Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка.

/чл. 57, ал. 2 от Закона за администрацията/

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Обща администрация

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":

 1. приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
 2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
 3. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
 4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
 5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
 6. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
 7. води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
 8. изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
 9. обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
 10. подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
 11. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
 12. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
 13. контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
 14. организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
 15. организира материално-техническото снабдяване;
 16. обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
 17. подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
 18. организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
 19. подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;
 20. осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Чл. 16. Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.

Специализирана администрация

Чл. 17. Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":

 1. подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
 2. организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
 3. организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
 4. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
 5. координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
 6. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
 7. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)
 8. подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
 9. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
 10. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
 11. подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
 12. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)
 13. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
 14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
 15. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
 16. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
 17. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
 18. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
 19. (предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
 20. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
 21. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
 22. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 23. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)
 24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
 25. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
 26. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) осъществява процедури по реституционни закони;

Чл. 18. Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

Достъпност