Проекти на Областна администрация Сливен

Проекти: Наименование, програма / донор Период на изпъл- нение Цел на проекта Партньорски организации Резултати
1. Практическо обучение за специалисти от Югоизточен планов регион за разработване на проекти и общински стратегии за социално икономическо развитие
DFID (Министерство за международно развитие на Великобритания)
2004 Създаване на потенциал в общините, местните държавни структури и неправителствени организации за разработване на планове и стратегии за социално и икономическо развитие и на проектни предложения за финансиране на дейности от национални и международни програми. Водещ партньор – Областна администрация Ямбол;
Партньори-Областна администрация Бургас и Областна администрация Сливен
Обучени широк кръг специалисти на местно ниво за подготовка на проекти и разработване на стратегии и планове за развитие
2. Събиране и постоянно съхранение на негодните за употреба пестициди в контейнери Б-Б куб от територията на община Котел. 2004 Да се постигне окончателно реално решение в област Сливен на проблема със залежалите пестициди, като се осигури безопасност за населението и околната среда Водещ партньор
Областна администрация Сливен
Закупени 3 броя Б-Б кубове;
Изградена площадка за разполагането им в с. Филаретово;
Постигнато разрешение на проблема със залежалите пестициди
3. Опазване и възстановяване на лешоядните птици в Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ
2004 - Да създаде условия, гарантиращи опазване на лешоядите, наблюдения, мониторинг и изследвания, насочени към проследяване състоянието, тенденциите и природозащитните нужди и местообитанията на лешоядните птици;
- Насърчаване обществата за опазване на лешоядите чрез проучване, информиране и разясняване принципите на устойчиво развитие, законодателството;
- Да се създаде основа за оптимизиране условията за опазване на местообитанията на лешоядите и намаляване на антропогенния натиск.
Водещ партньор
Областна администрация Сливен
Изградени площадка за подхранване на лешоядите в ПП „Сините камъни” и наблюдателница, печатни издания – дипляна и листовки, обучени доброволци за изкуствено подхранване на грабливи птици.
4. „Европейски дни в Югоизточна България”, Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към ЕС 2005 Разпространяване на информация за ЕС и неговите институции сред младите хора от областта Водещ партньор – Областна администрация Ямбол, Партньори - Областна администрация Бургас и Областна администрация Сливен Организиран публичен дебат и хепънинги в областните градове Сливен, Ямбол и Бургас
5. „Извършване на лесокултурни дейности на територията на ПП „Сините камъни”
Програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”
2004 Извършване на лесокултурни мероприятия, свързани с почистване на площи след извеждане на сечи и осигуряване на заетост на 14 безработни от община Сливен Водещ партньор
Областна администрация Сливен
Партньор
Държавно лесничейство Сливен
Осигурена трудова заетост на 14 безработни лица
6. Проект „Сентурио”, Програма ИНТЕРРЕГ ІІІС 2004 - 2006 Обмяна на опит и насърчаване на междурегионал-ното сътрудничество и саморазвитието на регионите Водещ партньор
Асамблеята на Европейските региони;
Партньори:
Областна администрация Сливен
Регионално министерство „Средиземноморие”, регион Пулия, Италия;
Областен съвет Васлуи, област Васлуи, Румъния
Установено междурегионално сътрудничество в областта на устойчивия туризъм между област Сливен, България, Регион Пулия, Италия и област Васлуи, Румъния
7. Подготвено проектно предложение и осигурено финансиране за Ремонт на покрива и фасадата на Национална художествена гимназия „Д.Добрович” Сливен
Проект „Красива България”
2004 Външни ремонтни работи на сградата на НХГ „Д.Добрович” Сливен Партньори:
Министерство на културата и Община Сливен
Извършени фасадно- реставрационни работи на сградата на НХГ, която е паметник на културата
8. Регионална иновационна стратегия на Югоизточен планов регион
Шеста рамкова програма на Европейския съюз, по направление изследване и иновации
2005 – 2008 Повишаване на конкурентно- способността на региона по отношение на иновациите чрез създаване на иновационна култура като двигател за разработване на ефективни политики в ЮИПР на България. Водещ партньор - Агенция за регионално развитие и иновации;
Партньори - Бизнес Иновационен Център на Регион Епир, Гърция, Регионално министерство на икономиката и иновациите – Балеарски острови, Испания, Областна адм. Сливен, Областна адм. Бургас, Областна адм. Ямбол
Разработена и приета „Регионална Иновационна Стратегия” с План за действие за ЮИПР
9. Концерт на НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел, Национална програма за отбелязване на присъединяването на Р България към ЕС 2006 Отбелязване на важната за страната ни дата 01.01.2007 г. Водещ партньор - Областна администрация Сливен Представен концерт-спектакъл пред политическия и обществен елит и широката общественост на област Сливен
10. Виртуален парк „Мини Европа”
Национална програма за отбелязване на присъединяването на Р България към ЕС
2006 Стимулиране на интереса на учениците от област Сливен към интеграцията на страната ни в ЕС. Водещ партньор - Областна администрация Сливен Изготвени и презентирани 16 проекта пред жури и публика.
11. „Представяне на фолклорен концерт-спектакъл „Ние сме България” в регион Пулия Италия”
Комуникационната стратегия на Р. България за ЕС, Работна програма 2007, Министерство на външните работи
2007 Утвърждаване на българската културна идентичност чрез представяне на българското фолклорно изкуство пред обществеността в регион Пулия, южна Италия. Водещ партньор – Областна администрация Сливен
Партньор - младежката НПО Associazione Sud, гр. Мартина Франка, Италия
- Представена българската фолклорна традиция и изкуство чрез фолклорен концерт-спектакъл „Ние сме България” пред 700 души граждани и гости на гр. Мартина Франка, Италия;
- Популяризира-ни постиженията на Република България и област Сливен сред широката общественост рекламно- информационен щанд;
- Осъществен междукултурен обмен между младежите от НУФИ – Котел и младежите от италианска младежка НПО;
-Установен контакт и обсъдени бъдещи съвместни инициативи между Областна администрация Сливен и местната власт в Мартина Франка
Подобряване на условията за обитаване в сградата на дневен център за деца, младежи и възрастни с увреждания „Св. Стилиян Детепазител” гр. Сливен Фонд „Социално подпомагане”към Министерство на труда и социалната политика 2007 Да се подобри топлоизолацията, звукоизолацията и намали риска от нараняване в сградата на Дневния център;
Да се намалят текущите разходи за отопление в сградата;
Водещ партньор - Областна администрация Сливен Монтирана дограма на част от сградата на Дневен център за деца, младежи и възрастни с увреждания „Св. Стилиян Детепазител”, извършен текущ ремонт на част от помещенията.
13. „Вечер на етносите в песен, танц, цвят и вкус”
Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет
2008 Укрепване на междуетническите отношения в дух на толерантност и уважение към етническите различия, както и съхраняване и развитие на самобитната култура на всички етноси Водещ партньор: Областна администрация Сливен
Партньори: неправителствени организации на етническите общности, членове на Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси
Представен фолклорен празник на всички етнически групи на територията на област Сливен;
Организирана съпътстваща празника кулинарна изложба, на която етносите изложиха традиционни кулинарни произведения, свързани с календарните празници - Изготвен и издаден празничен календар на етносите – „Празникът – моят и на другия до мен”, представящ в текст и картина големите празници, които етносите отбелязват през годината
14. „VET: качество и иновации”
Център за развитие на човешките ресурси
Програма „Леонардо да Винчи” - Мобилност
2008 - 2009 Повишаване на качеството и иновациите в професионалното ориентиране, образование и обучение в Сливенска област, така че то да съответства на търсенето на пазара на труда. Водещ партньор – Областна администрация Сливен
Партньор:
Международната Фондация за Ибероамерика за публична администрация и политики (FIIAPP)
-Повишен административен капацитет на институциите, които са пряко ангажирани в насочване на процеса на професионалното образование и обучение в Сливенска област;
Усъвършенствани професионални умения и компетенции на участниците в обмена за разработването, изпълнението и управлението на програми и проекти за професионално обучение;
Повишен капацитет на останалите членове на Постоянната комисия по заетост и други социално- икономически партньори;
Повишена активност на Областна администрация, Постоянната комисия по заетост и други социално- икономически партньори за разработване и управление на проекти за професионално образование и обучение;
Задълбочено сътрудничество между институциите и организациите в сферата на професионалното обучение и регионалната власт;
Създадени партньорски отношения с организацията- домакин и други структури в приемащата страна.
„Дари усмивка”
Фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Задоволяване нуждите от най-необходими хранителни продукти на деца от различни образователни институции със социални функции на територията на Област Сливен Водещ партньор – Областна администрация Сливен За пета поредна година се осигуряват най-необходими хранителни продукти на деца от различни образователни институции със социални функции на територията на Област Сливен
„Охрана и поддръжка на държавни училища на територията на община Сливен” и „Охрана и поддръжка на сгради държавна собственост, находящи се на територията на КК „Сливенски минерални бани и поддръжка на сградата на ОА Сливен”
Програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” на Министерство на труда и социалната политика
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Осигуряване на трудова заетост на трайно безработни лица Водещ партньор - Областна администрация Сливен Осигурена трудова заетост на 22 безработни през 2005 г., на 49 през 2006 г., на 57 през 2007 г., на 6 през2008 г.
Достъпност