Новини

 • 17-08-2022 08:05

  Списък на недопуснатите кандидати(ст. юрисконсулт 2022 г.)

  Списък на недопуснатите кандидати(ст. юрисконсулт 2022 г.)

  прочети цялата

 • 17-08-2022 08:01

  Списък на допуснатите кандидати(ст. юрисконсулт 2022 г.)

  Списък на допуснатите кандидати(ст. юрисконсулт 2022 г.)

  прочети цялата

 • 12-08-2022 11:16

  Издадени разрешителни за строеж на нови сгради в Област Сливен

  По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 40 жилищни сгради с 59 жилища в тях и с 8 366 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 24 други сгради с 26 025 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.9%, жилищата в тях - с 35.2%, а общата им застроената площ - с 21.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 50.0%, а разгънатата им застроена площ нараства над шест пъти. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 48.1%, жилищата в тях - с 34.1%, а общата им застроената площ е повече със 72.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 53.9%, но съответната им РЗП нараства над два пъти. През второто тримесечие на 2022 г. в област Сливен е започнал строежът на 18 жилищни сгради с 52 жилища в тях и с 6 866 кв. м обща застроена площ, и на 13 други сгради с 4 180 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 45.5%, жилищата в тях са по-малко с 33.3%, а общата им застроена площ бележи спад от 33.2%. Броят на започнатите други сгради намалява със 73.5%, а общата им застроена площ е по-малко със 71.6%. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 21.7%, жилищата в тях са повече с 62.5%, а общата им застроена площ нараства с 95.3%. Броят на започнатите други сгради намалява с 53.6%, а тяхната РЗП е по-малко с 49.1%. Методологични бележки Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на: • Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване. • Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват: - административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини); - други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.). Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

  прочети цялата

 • 11-08-2022 13:28

  Баланс на територията на област Сливен към 31.12.2021 година

  Към 31 декември 2021 г. територията на област Сливен, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта, е 3541.56 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии – 47.56%, и горските територии – 42.38% от общата площ на областта. Урбанизираните територии обхващат близо 161.20 кв. км, или 4.55% от територията на областта. Пълен текст и графики...

  прочети цялата

 • 123
  07-08-2022 15:26

  Областният управител на Сливен г-н Минчо Афузов проведе консултации за сформиране на Районна избирателна комисия-Сливен

  Днес, 7 август 2022 г. от 10:00 ч. в зала „Георги Данчев” на Областна администрация Сливен се проведоха консултации за сформиране на Районна избирателна комисия-Сливен. Консултациите бяха водени от Минчо Афузов—областен управител на област Сливен. На консултациите присъстваха всички парламентарно представени партии и коалиции: Коалиция „Продължаваме промяната”, Коалиция „ГЕРБ- СДС", Политическа партия „ДПС", Коалиция „БСП за България”, Политическа партия „Има такъв народ”, Коалиция „Демократична България – Обединение”, Политическа партия „Възраждане” Г-н Афузов провери документите на упълномощените лица да представляват политическите субекти и допусна до участие: За Коалиция „Продължаваме промяната“ преупълномощени да участват в настоящите консултации бяха г-жа Татяна Султанова и г-н Веселин Вълчев, за Коалиция ГЕРБ-СДС преупълномощени да участват в настоящите консултации бяха г-н Здравко Костадинов и г-н Димитър Митев, за Политическа партия ДПС упълномощен да участва в консултациите бе г-н Мустафа Мустафов, За Коалиция „БСП за България” упълномощен да участва в настоящите консултации бе г-н Атанас Делибалтов, 3а Политическа партия „Има такъв народ” Пламен Михайлов, за Коалиция „Демократична България-Обединение“ преупълномощени да участват в настоящите консултации бяха г-жа Даниела Баджева и г-жа Мая Миланова. За ПП „Възраждане” упълномощен да участва в настоящите консултации бе г-н Климент Шопов Областният управител запозна участниците с Решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на Централната избирателна комисия. Съгласно посоченото решение общият брой на членовете на Районна избирателна комисия (РИК) Сливен, включително председател, заместник-председатели и секретар е 13, като съотношението между партиите и коалиции е следното:  за коалиция „Продължаваме промяната” - 4 членове;  за коалиция „ГЕРБ-СДС" - З членове;  за политическа партия „ДПС" - 2 членове;  за коалиция „БСП за България" - 1 член;  за политическа партия „Има такъв народ”- 1 член;  за коалиция „Демократична България-Обединение” – 1 член;  за политическа партия „Възраждане”- 1 член; Участниците в консултациите представиха на г-н Минчо Афузов писмените предложения от за членове на РИК, както и резервни членове. Представителите на партии направиха своите предложения за председател, заместник-председатели и секретар на РИК. За председател на РИК г-жа на Султанова от Продължаваме Промяната, предложи Елизабет Кендерян. Това предложение беше прието с консенсус от всички присъстващи на консултациите. 3а заместник-председатели бяха направени предложения от: Г-н Димитър Митев от ГЕРБ-СДС предложи заместник-председател на РИК Сливен да е от коалиция ГЕРБ-СДС, а именно г-жа Росица Тодорова. Г-н Атанас Делибалтов от БСП предложи заместник-председател на РИК Сливен да е от БСП за г-жа Венета Манолова Драганова. Г-н Пламен Михайлов, преупълномощен представител на ПП „ИТН” предложи за заместник-председател г-н Тодор Тодоров За секретар бяха направени предложения от: Г-н Мустафов, представител на ДПС, който предложи г-жа Фатме Мустафова, а г-н Климент Шопов, представителна „Възраждане” предложи за секретар г-жа Сребрина Ганушева. След 10 минутно допълнително обсъждане между партиите, не се стигна до консенсус. Всеки представител си държеше на исканата от него позиция на РИК. След като не беше постигнато съгласие г-н Минчо Афузов изпрати до Централната избирателна комисия протокола от консултациите. ЦИК трябва да вземе решения за позициите, по които не бе постигнат консенсус, а именно двама заместник-председатели и секретар на РИК-Сливен. Решение на ЦИК за състава на РИК- Сливен се очаква най-късно до 13.08.2022г.

  прочети цялата

 • Нов обл. управител
  05-08-2022 11:00

  Новият областен управител официално встъпи в длъжност

  Новия Областен управител на област Сливен Минчо Афузов официално встъпи в длъжност. Той пое поста от Веселин Вълчев с решение на МС № 581 от 4- ти август 2022 година. В петък 05.08.2022 от 10:30 часа, на среща със служителите в администрацията, Веселин Вълчев благодари на всички за проявеното усърдие и постигнатите резултати. „За мен беше чест да работим заедно“, отбеляза той и символично предаде поста на новия областен управител. От своя страна Минчо Афузов подчерта, че активната работа на областната администрация продължава, в изпълнение на държавните задачи, а като основен приоритет той посочи "Подготовка и провеждане на честни и прозрачни предсрочни парламентарни избори на 02 октомври 2022". Двамата си размениха пожелания за здраве и успехи. Минчо Афузов е роден на 02 юли 1976 година в гр. Сливен. Същата длъжност Афузов е заемал в периода от май 2021 г. до февруари 2022 г. Преди това е бил общински съветник в Общински съвет-Сливен от 2015 г. до 2017 г. Дълги години е работил в частния сектор. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Международни икономически отношения“ в Стопанската академия „Д. А. Ценов“-Свищов.

  прочети цялата

 • 03-08-2022 14:22

  Покана за провеждане на консултации на 07.08.2022 год.

  СЪОБЩЕНИЕ До парламентарно представените партии и коалиции, До други партии и коалиции С Указ № 213 от 01 август 2022 г. /обн. ДВ, бр. 61 от 02 август 2022 г./ Президентът на Република България, насрочи изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. С решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. Централната избирателна комисия определи изискванията за провеждане на консултациите за определяне съставите на районните избирателни комисии. На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс на 07 август 2022 г. (неделя) от 10.00 часа в зала „Георги Данчев”, партерен етаж в сградата на Областна администрация Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3, ще се проведат консултации за определяне на състава на Районната избирателна комисия на Двадесет и първи многомандатен избирателен район – Сливен за насрочените на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание. Съгласно чл. 60, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 47-то Народно събрание на Република България партии и коалиции, в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 47-то Народно събрание. Съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на Централната избирателна комисия, партиите и коалициите, които ще участват в консултациите следва да представят: - заверено копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите - 01 август 2022 г., /по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано/, или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция; - пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица; - писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага; - предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни. Предложението за резервните членове следва да отговаря на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК. - копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (ако все още няма издадена диплома), в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език; - декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на ЦИК). При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на Централната избирателна комисия относно провеждането на консултациите, което е публикувано на интернет страницата на ЦИК. Консултациите ще се проведат при спазване на въведените противоепидемични мерки. Разчитам на Вашето присъствие. С уважение, ВЕСЕЛИН ВЪЛЧЕВ /п/ Областен управител

  прочети цялата

 • 12345
  02-08-2022 12:11

  Второ заседание на Областния кризисен щаб във връзка с новата вълна на COVID-19

  Областният управител на Сливен област Веселин Вълчев свика второ заседание на Областния кризисен щаб, традиционно във вторник, във връзка с новата здравна криза, предизвикана от растящата бройка на заразените с Kоронавирус в Област Сливен. Заседанието отново бе проведeно онлайн, в специализирана платформа, за да се намали контактът и рискът за присъстващите. Участие взеха всички институции от областта, които имат отношения. Бе обсъдена актуалната oбстановка на заболелите. Към 1.08.2022г. тя е: Общ брой заболели лица под карантина в момента – 408.  От тях на домашно лечение – 376. Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 284, общ. Нова Загора – 63, общ. Твърдица – 15, общ. Котел – 14  Хоспитализирани – 32. Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 24, община Нова Загора – 5, община Котел – 2, общ. Твърдица – 1  Заболели от медицински и помощен персонал – 2 мед.сестри  Няма епидемични взривове сред организирани колективи.  Продължават епидемиологичните проучвания на положителните лица. Продължават да са в сила мерките - задължителното носене на маски в болничните заведения, аптеките, градския транспорт и препоръчително на места със струпване на хора. Продължават проверки на посочените места от представители на РЗИ-Сливен, съвместно с ОД на МВР в съответните общини. Провeрките сочат, че тенденцията е към по-стриктно спазване на мерките от жителите на областта. 290 са ваксинирани лица през изминалата седмица, предимно с бустерни дози. За желаещите да се ваксинират, ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 В ОБЛАСТ СЛИВЕН СЕ ИЗВЪРШВА: В РЗИ-СЛИВЕН всеки работен ден от 15.00 до 17.00ч; В МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД, гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 всеки работен деп от 14.00ч. до 15.00ч.; Общопрактикуващите лекари (ОПЛ) в област Сливен Български червен кръст-Сливен, ул. „Генерал Столипин“ № 5 (в двора на БЧК-Сливен) със следния график: 05.8.2022г. петък от 14,00ч. до 17,30ч. 09.8.2022г. вторник от 14,00ч. до 17,30ч. 10.8.2022г. сряда от 14,00ч. до 17,30ч. 16.8.2022г. вторник от 08,30ч. до 17,00ч. 18.8.2022г. четвъртък от 14,00ч. до 17,30ч. 19.8.2022г. петък от 14,00ч. до 17,30ч. 22.8.2022г. понеделник от 08,30ч. до 17,00ч. 26.8.2022г. петък от 14,00ч. до 17,30ч. 30.8.2022г. вторник от 08,30ч. до 17,00ч. Ваксинация при деца на възраст на и над 5 години се извършва в Регионална здравна инспекция-Сливен, след предварително записване: 044/616 201; 0879 003 921 или rzi-sliven@mbox.contact.bg с предоставяне на три имена и телефонен номер за контакт. Имунизация може да се извършва от мобилен екип на територията на населените места, в отдалечени райони или на трудноподвижни хора, след предварително записване: 044 616 201; 0879 003 921, или rzi-sliven@mbox.contact.bg с предоставяне на три имена, адрес, телефонен номер за контакт за уточняване на датата и часа за посещение от мобилен екип и вида ваксина. Препоръчително е хората с придружаващи заболявания да се консултират предварително със своя лекуващ лекар. РЗИ-Сливен напомня:  Съгласно действащите разпоредби, болните се поставят под карантина за 10 дни, а контактните лица се поставят под карантина за 7 дни, през които се извършва наблюдение на здравословното състояние.  Лицата с оплаквания и симптоми, характерни за COVID-19 при актуалния щам: o болки в гърлото, главоболие, o повишена температура, диария, o запушен нос, хрема, o гадене / повръщане, загуба на апетит, o отпадналост, болки по мускули и стави и др. следва да се изолират и консултират с лекар.  При наличие на оплаквания, отложете срещите си с други хора, за да ги предпазите от евентуално заразяване със SARS-CoV-2.  Спазвайте дистанция на обществените места и избягвайте струпването на хора.  Ползвайте защитни маски за лице.  Измивайте ръцете си със сапун и вода, а при невъзможност – използвайте дезинфектант за ръце на спиртна основа.

  прочети цялата

 • 12345
  29-07-2022 10:17

  Финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

  Постоянната работна група за решаване на въпроси в сектор „Вино“ (ПРГ) на заседание проведено на 18.07.2022 г. с активното участие на представителите на лозаро-винарския сектор. Това решение е залегнало в изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., което предстои да бъде обнародвано и да влезе в сила на 29 юли т.г. Приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ ще се проведе в периода 12 – 20 септември 2022 г. На страницата на ДФ „Земеделие“ ще се публикува заповед за определяне на бюджетите по години в рамките на разполагаемите средства, съгласно взетите решения от ПРГ Вино. Заявления за подпомагане ще имат възможност да подават и винопроизводители, които в момента изпълняват договори по мярката от предишни приеми, ако изпълнението на дейностите по тези договори приключва до 31 декември 2022 г. Срокът за заявяване на авансово плащане ще бъде 16 януари 2023 г., а на междинно плащане за разходи извършени до 15.10.2023 г., на заявителят ще може да се изплащат до 80% от договорираните разходи. Друго важно решение на Постоянната работна група, което е отразено в предстоящото изменение на Наредба № 6 от 2018 г. в резултат на засилващия се интерес към мярка „Застраховане на реколтата“, е да бъде увеличен със 130 000 лв. бюджетът по мярката за прием 2022 г. и да бъде осигурен бюджет от 500 000 лв. за прием 2023 г. С изменението се предвижда за приемите през 2022 г. и 2023 г. по мярка „Застраховане на реколтата“ необходимите средства за подпомагане на всички кандидати да се осигуряват с преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма, на база решение на ПРГ. Съществена промяна, предвидена с изменението на Наредба № 6 от 2018 г., е авансовите плащания по мерки „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“ за финансовата 2022 г. да бъдат заявявани в срок до 7 октомври 2022 г.

  прочети цялата

Достъпност