Профил на купувача

Публична покана с предмет:

Провеждане на обучения по проект: „Повишаване професионалната компетентност и ефективност на служители в Областна администрация Сливен“

Публична покана [ Размер на файла: 144.08kB ]
Посочената в поканата прогнозна стойност е без ДДС

Документация за участие [ Размер на файла: 129.75kB ]


СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Възложителят, Областен управител на област Сливен, уведомява всички заинтересовани страни, че публичното отваряне на офертите по обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучения по проект: „Повишаване професионалната компетентност и ефективност на служителите в Областна администрация Сливен “, договор за безвъзмездна помощ с регистрационен № A13-22-16 от 24.04.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд“ ще се състои на 04.07.2014 г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Сливен.

С уважение,
КОРНЕЛИЙ ЖЕЛЯЗКОВ /П/
Областен управител


Протокол на комисия за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти
[ Дата на публикуване: 16 юли 2014 г., размер на файла: 319.21kB ]

Договор с избран изпълнител
[ Дата на публикуване: 29 юли 2014 г., размер на файла: 892.60kB ]

Достъпност