Информация по Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за АО

Информация по Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

 1. Областна администрация Сливен
 2. гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович” № 3
 3. тел.: 044-66-32-02; факс: 044-61-66-99;
  e-mail: governments@regionsliven.com
  www.sliven.government.bg;
  www.regionsliven.com
 4. БУЛСТАТ: 119101402
  BG96SOMB91303110126701 Общинска банка АД, офис Сливен
 5. Работното време на Администрацията е от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч.
 6. Работното време на служителите в центъра за административно обслужване е от 09.00 ч. до 17.30 ч., като почивките се ползват по начин осигуряващ непрекъсваем режим на работа, с горепосочената продължителност. В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работа на Административния център продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.30 ч.
Достъпност