Информация за потребителите на административни услуги

От 1 януари 2016 г. е в сила Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК – обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.), с който се регламентира възможността за целите на комплексното административно обслужване компетентният орган да изисква по служебен път издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите.

В тази връзка и в изпълнение на чл. 87, ал. 11 от ДОПК, в случаите когато Областен управител е компетентен орган за извършването на административна услуга, за която е необходим такъв документ наше задължение е да го набавим по служебен път, а не да го изискаме от заявителя на административната услуга.

Предвид гореизложеното, при подаване на искане за извършване на комплексно административно обслужване до Областен управител, не следва да се представя удостоверение за наличие или липса на задължение от лицата заявяващи административната услуга.

Достъпност