Ред за подаване и приемане на предложения и сигнали от граждани и организации в Областна администрация Сливен

Всеки гражданин или организация може да подава предложения и сигнали до Областния управител на област Сливен.

Предложенията и сигналите се приемат в Центъра за административно обслужване в Областна администрация, на телефон 044/616214 и факс 044/663202, както и на e-mail governments@regionsliven.com

Предложения до Областния управител на област Сливен могат да се правят във връзка с осъществяване на публичноправните му функции на едноличен териториален орган на изпълнителната власт и за усъвършенстване на организацията и дейността на Областната администрация, която го подпомага, както и  за решаване на други въпроси в рамките на компетентността му.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответната администрация, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща, като подлежат на задължителна регистраця в регистратурите на Областна администрация Сливен, по ред определен за регистрация на входящи документи.

Изявлението на подателя се изслушва от определено длъжностно лице от Областна администрация Сливен, като при наличие на техническа възможност се извършва запис на изявлението.

Когато сигналът или предложението е направено устно, пред Областния управител или неговите заместници по време на оповестения прием на граждани и представители на организации, самоличността на подателя се установява и регистрира в стандартна форма.

Представителите на организациите представят и писмени доказателства за възложеното им представителство, копие от които се прилагат към стандартната форма.

Сигналите и предложенията могат да бъдат подадени чрез упълномощен представител, след като се извърши проверка на съдържанието на пълномощията му, удостоверени по установен в закона начин. В случай на съмнение по обхвата на пълномощията на упълномощения, на същия се предлага сигналът или предложението да бъдат разглеждани и регистрирани като подадени лично от него.

            Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

1.трите имена и адреса – за български граждани;

  1. трите имане и личния номер и адреса – за чужденец;
  2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на Областната администрация Сливен.

Решение по предложението и сигнала се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя, като не подлежи на обжалване.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Достъпност