CAF 2020 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

Служители от областната администрация участваха в обучение по CAF

10.06.2021 15:17

Служители от областната администрация в Сливен участваха във второ специализирано обучение за въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. То се проведе на 8 и 9 юни. Обучител бе Галина Мутафчийска от Министерството на земеделието, храните и горите.

CAF е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Прилагат го 4000 организации в 52 държави. В страната ни Общата рамка за оценка се въвежда в администрацията по европейски проект, с финансовата подкрепата на ОП „Добро управление“ и съдействието на Института по публична администрация.

След приключване на първия етапи по проекта, бе изготвен и утвърден Доклад от самооценката от прилагането на CAF 2020 на областната администрация за периода 2018 – 2020 година.

В процеса на самооценка беше направен цялостен и обстоен преглед на администрацията от вътрешен екип, бяха очертани силните страни на администрацията, областите за подобрение и са предложени мерки за подобрение. Всички служители ще бъдат запознати с Доклада от самооценката. Той ще бъде публично обявен на интернет-страницата на областната администрация. Следващата стъпка е изготвянето на План за подобрение.

Целта от прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика е да бъде подобрена ефективността в работата на институцията, да бъдат постигнати по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

Служители участваха в обучение за подобряване на работната среда и услугите

11.02.2021 15:53

Областната администрация в Сливен участва в проект на Института по публична администрация „Въвеждане на общата рамка за оценка /CAF/ в българската администрация“. Основната цел е да бъде подобрено качеството на управление, на работната среда и на услугите в интерес на гражданите, ведомствата и организациите, с които областната администрация работи.

В рамките на проекта от 8 до 10 февруари служители на областната администрация участваха в онлайн обучение по CAF, водено от Фиданка Иванова, консултант на ИПА. Тридневният лекторски и практически курс подготви участниците за въвеждането на CAF в дейността на администрацията.

CAF се прилага в Европа от 2000-та година насам и вече е внедрен в над 4000 публични структури в 52 държави. Моделът подпомага организациите от публичния сектор в използването на техники на управление на качеството, за да подобри дейността им и ползата за гражданите.

Проектът на ИПА се осъществява с подкрепата на ОП „Добро управление“ и Европейския социален фонд.

1.Комуникационен план за въвеждане на CAF в Областна администрация Сливен
2.Доклад от самооценката по прилагането на CAF 2020 в Областна администрация Сливен

3.План за действие на Областна администрация Сливен за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по прилагане на CAF 2020

Достъпност