Отчет на постъпилите заявления по чл.15 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2014 г.

В Областна администрация Сливен е утвърдена процедура за организацията на работа по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с която се урежда приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на писмени заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

1. Постъпили заявления:

През 2014 г. са постъпили 5 бр. заявления, от тях:
- 4 /четири/ бр. – на хартия в деловодството;
- 1 /един/ бр. – по електронен път.

Заявленията са подадени от:
- неправителствени организации – 1 брой;
- юридически лица / учреждения – 1 брой;
- от физически лица – 3 броя.

Поисканата информация, касае дейността на Областен управител и по своя вид във всички случаи се касае за „служебна информация”. Няма заявления касаещи информация от типа „служебна тайна” и „държавна тайна”, според Закона за защита на класифицираната информация. По две от исканията обществената информация, която заявителите желаят да получат представлява „надделяващ обществен интерес“ по смисъла на ЗДОИ.

Темите, по които е поискана информация са:
- Информация относно цялата налична документация, касаеща прекратяване на съсобственост между държавата и „Напредък – Пътнически превози“ АД, върху поземлен имот с идентификатор 51809.504.4826, с начин на трайно ползване автогара, находящ се в гр. Нова Загора;
- Информация относно последния договор за обществена поръка сключен през 2013 г. от Областен управител на област Сливен;
- Информация за извършените разходи от Областна администрация Сливен и Областен управител за транспортни нужди, за закупуване на транспортни средства, броя на служебните автомобили на Областен управител, както и средната им възраст и изминати километри;
- Информация относно историята на Сливенски минерални бани, като балнеолечебен курорт с национално значение;
- Информация, относно извършени кадрови промени в Областна администрация Сливен, от новоназначеният с Решение на Министерски съвет от 27 август 2015 г. Областен управител на област Сливен.

2. Издадени актове:

Всички решения по подадените заявления са издадени в законовия срок, като за едно от тях, е удължен срока за разглеждане и произнасяне, с оглед защита интересите на трети лица, за които се отнася поисканата информация. В един случай е удължен срока за произнасяне, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ във връзка с уточняване предмета на исканата информация.

Има един случай на отказ на заявителя от предоставения му достъп – чл. 36 от ЗДОИ.

Относно обема на предоставяне на информацията – във всички от случаите имаме пълен достъп до поисканата информация.

Поисканата информация във всички случаи е предоставена във формата, поискана от заявителите, а именно четири пъти на хартиен носител и един път на технически носител и/или електронна поща.

Няма заявления оставени без разглеждане и/или непроизнасяне по него.

В изпълнение на Определение № 298/01.09.2014 г., постановено по адм. дело № 213/2014 г. по описа на Административен съд Сливен, със Заповед № РД-11-07-006/29.10.2014 г. Областен управител се е произнесъл, относно искане от “Ейч Форти Ейт Медия Груп“ ЕООД гр. Сливен за налагане глоба на компетентно лице по чл. 42, ал. 1 от ЗДОИ. Този отчет е изготвен в изпълнение на чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и е част от интернет базирания ежегоден доклад по чл. 62 от Закона за администрацията, подаван към Министерски съвет, отразяващ състоянието на администрацията.

Отчет на постъпилите заявления по чл.15 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2014 г.

Достъпност