Отчет на постъпилите заявления по чл.15 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2015 г.

ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информацияпо Закона за достъп до обществена информация към Oбластен управител на област Сливен
през 2015 г.

През 2015 г. в Областна администрация Сливен e постъпило  1 /едно/ заявление за предоставяне на достъп до обществена информация. Искането е подадено от представител на неправителствена организация по електронен път.
Поисканата информация има характер на служебна обществена информация. Заявителят желае да му бъде предоставено копие от заповедта за определяне на служител, който пряко отговаря за предоставянето на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация /ЗДОИ/, както и длъжностна характеристика за заеманата от определения служител длъжност. 
При спазване изискванията на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ е изразено писмено съгласие за предоставяне на достъп до поисканата информация от отговорното длъжностното лице, чиито интереси за засегнати. В законоустановеният срок, информацията след заличаване на личните данни по смисъла на Закона за личните данни е изпратена на заявителя в електронен вид, на посоченият електронен адрес. Предвид че обществената информация е изпратена на електронен адрес, разходи по предоставянето й не са заплатени.
Относно обема на предоставяне на информацията – имаме пълен достъп до поисканата информация.
Този отчет е изготвен в изпълнение на чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и е част от интернет базирания ежегоден доклад по чл. 62 от Закона за администрацията, подаван към Министерски съвет, отразяващ състоянието на администрацията.

Изготвил:
Антоанета Маринова, юрисконсулт в дирекция "АПОФУС"

Достъпност