Заповед на областния управител за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Сливен

28.02.2024 09:29
Областен управител

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал.1 от Закона за горите, във връзка с предложение Вх.№ ОА21 - 00737/22.02.2024 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Сливен за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Сливен, с цел осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Сливен времето от 01.04.2024 г. до 31.10.2024 г.

2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

4. Териториалните поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, ДПП „Сините камъни”, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

5. Директорите на териториалните поделения ДГС при Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, ДПП „Сините камъни”, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните.

6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:

7.1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

7.2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;

7.3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.

8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

10. Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.

11. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.

12. Органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, ДПП „Сините камъни”, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и предотвратяване на горски пожари.

13. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

14. Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

15. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6 ал. 1 т. 2 от ЗОЗЗ.

16. В срок до 24 ч. след възникване на горски пожар в държавните горски територии, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителната агенция по горите от оторизираните за това служители в териториалните поделения на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен.

17. При възникване на големи и сложни пожари да се привличат местните поделения на Министерство на отбраната, съгласно плановете за взаимодействие и помощ при кризисни ситуации, а кметовете на общини да създадат организация за участие на населението при гасенето им.

18. Поделенията на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен и общините – собственици на гори да изпълнят заложените в оперативните планове противопожарни мероприятия.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до Директора на РДГ Сливен, Директора на Югоизточно държавно предприятие Сливен, Директора на ДПП „Сините камъни”, Началника на РД ПБЗН Сливен, ОПУ Сливен, ЖП секция Бургас към ДП НКЖИ, Председателя на УС на „ЕВН – България Електроразпределение” АД – Пловдив и до кметовете на общини в област Сливен.

Директорът на Югоизточно държавно предприятие Сливен да сведе настоящата заповед до знанието на директорите на териториалните поделения - ДГС.

Кметовете на общини да сведат настоящата заповед до знанието на всички, имащи отношение по въпросите, упоменати в нея.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация Сливен, РДГ Сливен и Изпълнителна агенция по горите.

Контрол по изпълнение на заповедта е мой, а при мое отсъствие се възлага на заместник областния управител.

МАРИНЧО ХРИСТОВ

Областен управител


Снимки:


Прикачени файлове:

Заповед-пожароопасен сезон

Достъпност