Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2023 година

27.02.2024 13:02
Национален статистически институт

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на декември 2023 г. намалява с 0.1 хил., или с 0.3%, спрямо края на септември 2023 г., като достигат 37.0 хиляди (фиг. 1).

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.6% (достигат до 11.8 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.2% (достигат до 25.2 хил.

Спрямо края на септември 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в абсолютна стойност е регистрирано в икономическите дейности „Преработваща промишленост“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Операции с недвижими имоти“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Строителство“.

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 3.0% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те се увеличават с 6.3%, а в частния сектор - с 1.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 27.5%, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 12.0%.

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 582 лв., при 2 123 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г., област Сливен се нарежда на 19-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 2 900 лв., а най-ниска - в областите Кюстендил - 1 424 лв., Благоевград - 1 417 лв. и Видин - 1 397 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Сливен се е увеличила спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 5.8% , като за обществения сектор средната месечна заплата бележи ръст с 13.2% и достига 2 126 лв., а в частния нараства с 0.5%, достигайки 1 332 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 15.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година (фиг. 2).

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Добивна промишленост“, „Образование” и „Държавно управление“.

За подробна информация вижте прикачения файл или посетете следните страници:


(https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=93) (http://www.nsi.bg/node/3920/)


Снимки:

Достъпност