Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2022 година

20.02.2024 14:49
НСИ лого

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Сливен през 2022 година е 2 153 млн. лв. по текущи цени. Това нарежда областта на 17 място в страната. В сравнение с 2021 г. обемът му се е увеличил с 13.8%. Произведения в област Сливен БВП е 1.3% от общо произведения за страната. На човек от населението се падат 12 586 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Сливен възлиза на 1 914 млн. лв., което е с 15.6% повече спрямо 2021 година.

Добавената стойност, реализирана от дейностите в секторa на услугите е 1 197 млн. лв. и представлява 62.6% от общата БДС за областта. В сравнение с 2021 г. делът й намалява с 1.9 процентни пункта.

Индустриалният сектор повишава своя относителен дял в БДС за областта спрямо 2021 година. През 2022 г. в него са реализирани 541 млн. лева. Относителният дял на добавената стойност в индустриалния сектор достига до 28.3%, което е с 4.2 процентни пункта повече спрямо 2021 година.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 9.1% от добавената стойност на областта и е в размер на 175 млн. лева. В сравнение с 2021 г. делът му се намалява с 2.3 процентни пункта.

За допълнителна информация посетете сайта на НСИ или вижте прикачения файл:


http://www.nsi.bg/tsb/


Снимки:


Прикачени файлове:

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2022 година

Достъпност