Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2023 година

08.02.2024 12:15

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 40 жилищни сгради със 76 жилища в тях и с 11 470 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 19 други сгради с 8 343 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.4%, жилищата в тях - с 37.7%, а общата им застроена площ - с 40.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 29.6%, докато разгънатата им застроена площ нараства с 4.5%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава със 185.7%, жилищата в тях - със 117.1%, а общата им застроена площ - със 161.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 13.6%, но съответната им РЗП се увеличава с 55.6%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Сливен е започнал строежът на 31 жилищни сгради със 122 жилища в тях и с 16 998 кв. м обща застроена площ, и на 15 други сгради с 9 425 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 93.8%, жилищата в тях - над четири пъти, а общата им застроена площ - над три пъти. Броят на започнатите други сгради намалява с 6.3%, докато общата им застроена площ се увеличава със 111.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите жилищни сгради нарастват с 47.6%, жилищата в тях - над четири пъти, а общата им застроена площ - над три пъти. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 114.3%, а тяхната РЗП - над два пъти.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Достъпност