ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура по мобилност за назначаване на държавен служител по реда и условията на чл. 81а от ЗДСл

18.10.2022 15:50

На основание чл.81а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 66, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А

Процедура по мобилност за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Сливен.


Прикачени файлове:

Обявление за подбор при мобилност 2022 г.

Заявление-Мобилност

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17ал.3т.1

Достъпност