Заповед за определяне на купувач

02.09.2022 14:35

На основание чл. 48, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закон за държавната собственост, чл. 55, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол по чл. 54е, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост от 29.08.2022 г., генериран от Електронната платформа за резултатите от наддаването от проведен електронен търг по реда на Глава пета „Принудително отчуждаване, придобиване и разпореждане с имоти и вещи – частна държавна собственост“ от Правилник за прилагането на Закона за държавната собственост и съгласно тръжна документация за провеждане на електронен търг, чрез Електронната платформа за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, утвърдена със Заповед № РД-11-12-012/02.06.2022 г. на Областен управител на област Сливен

ЗАПОВЯДВАМ:

Определям „ЕКОТЕРА-РЕНТ“ ООД, ЕИК по Булстат: 200542298, със седалище и адрес на управление: с. Чокоба, община Сливен, ул. „Крали Марко“ № 19, представлявано от Стоян Стоянов Митев – управител, за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 81534.102.13.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чокоба, община Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-168/05.03.2022 г. на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 81534.102.13, със застроена площ 199 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда.

Приложение...............


Прикачени файлове:

Заповед за определяне на купувач

Достъпност