Списък на имотите по чл. 83 от ЗГ в земеделски територии, придобили характеристика на гора след 1.03.1991 г. - ТП ДГС Твърдица

29.08.2022 14:07

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите, когато в резултат на инвентаризация на горските територии, се установи, че земеделски територии са придобили характер на гора по смисъла на Закона на горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища и населени места.

"Пролес инженеринг" ООД, гр. София, е предоставила списък на имотите, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, в района на ТП "Държавно горско стопанство Твърдица".

Списъкът на имотите по чл. 83 от ЗГ в прикачения файл.


Прикачени файлове:

списък на имотите по чл. 83 от ЗГ на ТП ДГС - Твърдица

Достъпност