Заповед за изменение състав на комисия

24.08.2022 14:16

Във връзка са настъпили персонални промени в Областна администрация Сливен, се актуализира съставът на комисията по електронния търг за продажба на имот държавна собственост „Сграда с идентификатор 81534.102.13.1 по КККР на с.Чокоба, община Сливен, одобрени със Заповед №РД-18-168/05.03.2020 г. на ИД на АГКК“.

Търгът е регистриран в електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост по чл. 3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол под №400.


Прикачени файлове:

Смяна в комисия

Достъпност