Информация за дата час и място на конкурс ст. юрисконсулт 2022 г.

22.08.2022 15:21

О Б Я В Л Е Н И Е

Допуснатите кандидати за конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” да се явят на тест на 31.08.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Сливен.

Успешно издържалите теста да се явят на интервю на 31.08.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Областна администрация Сливен.

УКАЗАНИЯ ЗА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА

При влизане в залата кандидатите следва да представят лична карта и да се подпишат в присъствен списък. След полагане на подпис, участникът получава голям плик, малък плик и фиш.


Прикачени файлове:

Информация за дата час и място на конкурс ст. юрисконсулт 2022 г.

Система за определяне на резултати ст. юрисконсулт

Достъпност