Баланс на територията на област Сливен към 31.12.2021 година

11.08.2022 13:28

Към 31 декември 2021 г. територията на област Сливен, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта, е 3541.56 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии – 47.56%, и горските територии – 42.38% от общата площ на областта. Урбанизираните територии обхващат близо 161.20 кв. км, или 4.55% от територията на областта.

Пълен текст и графики...


Прикачени файлове:

Баланс

Достъпност