ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

29.07.2022 10:09
1234

През 2021 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 155 извършени престъпления. Делата за 514 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 432 - с условно осъждане, за 24 - с оправдаване, за 3 - с прекратяване, и за 182 - с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 946 извършени престъпления.

През 2021 г. обвиняеми са били 1 143 лица, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 501 лица, или 43.8% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 423 (37.0%) лица;

• освободени от наказателна отговорност са 196 (17.1%) лица;

• оправдани са 20 обвиняеми лица (1.8%);

• на 3 лица делата са прекратени (0.3%).

Общоопасни престъпления

През 2021 г. в област Сливен с най-голям брой са общоопасните престъпления (общоопасните престъпления включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други общоопасни престъпления), завършили с осъждане през 2021 г. в област Сливен са 464, или 49.0% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 417, или 45.1% от всички осъдени лица.

Завършилите с осъждане престъпления по транспорта и съобщенията са 235, като те съставляват 50.6% от общия брой на общоопасните престъпления и за извършването им са осъдени 218 лица.

Престъпленията, свързани с наркотици са 150, а осъдените лица са 128.

Престъпления против собствеността

Престъпленията против собствеността (престъпленията против собствеността включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие), завършили с осъждане са 285, или 30.1% от престъпленията, завършили с осъждане. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 323 (35.0%) от осъдените с влезли в сила присъди през 2021 г. в област Сливен.

Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността, завършили с осъждане. През 2021 г. в област Сливен са завършили с осъждане 229 кражби - или 80.4% от престъпленията против собствеността и 24.2% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане в област Сливен. Осъдените лица за този вид престъпления са 270.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността. За 15 извършени грабежа през 2021 г. са осъдени 18 лица.

Престъпления против личността

Престъпленията против личността (убийство, телесна повреда, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат и трафик на хора), завършили с осъждане през 2021 г., са 80, или 8.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за този вид престъпления са 72, или 7.8%.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. Четири умишлени убийства (довършени и опити) са завършили с осъдителни присъди, като за извършването им са наказани 6 лица.

Престъпления против стопанството

През 2021 г. престъпленията против стопанството, които са завършили с осъждане са 38, или 4.0% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 39, или 4.2% от всички осъдени лица.

Осъдени лица по пол

През 2021 г. броят на осъдените мъже е 835, или 90.4% от общия брой на осъдените лица, а осъдените жени са 89 (9.6% ).

Осъдени лица по възраст

Разпределението на осъдените лица по възраст през 2021 г. е следното:

• най-голям е делът на лицата на възраст 30 - 39 години - 308 (33.3% от общия брой на осъдените лица);

• на възраст 18 - 24 години са 203 лица (22.0%);

• осъдените лица на възраст 40 - 49 години са 144 (15.6%);

• 25 - 29 години – 125 лица (13.5%);

• 50 - 59 годишните са 64 (6.9%);

• осъдените непълнолетни лица са 49, или 5.3% от общия брой на осъдените в област Сливен; • в структурата на осъдените лица най-малък е делът на лицата на възраст 60 и повече години - 31 лица (3.4%).

Осъдени лица по наложени наказания

През 2021 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на лишаване от свобода (726, или 78.6% от общия брой на осъдените лица). От лишените от свобода най-голям е делът на лишените от свобода до шест месеца - 380 лица (52.3%) и от шест месеца до една година - 223 лица (30.7%). Наказанието пробация е наложено на 125 лица, или на 13.5% от всички осъдени лица. С глоба са наказани 66 лица, или 7.1% от общия брой на осъдените лица, а на 6 лица е наложено наказанието „обществено порицание“ (0.6%). На доживотен затвор е осъдено 1 лице (0.1%).

Методологични бележки

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. - и на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди.

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.

В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.

В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.

Непълнолетни са лицата на възраст от 14 до 17 навършени години.

Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече навършени години.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.

Съгласно член 31, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник - Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са достъпни в ИС „Инфостат” https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56 и на сайта на НСИ https://nsi.bg, раздел „Правосъдие и престъпност”.


Снимки:

Достъпност