Областният управител Веселин Вълчев взе участие в пресконференция на ВиК Сливен

10.06.2022 15:50
12345

Областният управител Веселин Вълчев взе участие в пресконференция на ВиК Сливен, в качеството си на председател на ВиК асоциацията в Сливе, по проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД“. Целта на пресконференцията бе да се отчетат постигнатите резултати до момента по проекта и предстоящите дейности.

Целите на проекта са свързани с преодоляване на големите водозагуби с около 15% за Сливен, а за Нова Заготра с около 17%, които в момента са в размер на 80% в региона, като голяма част от тях се плащат от абонатите без тази вода да стига да техните домове. След реконструкциите се очаква над 101 440 бр. жители да бъдат с подобрено водоснабдяване.

Областния управител изтъкна, че жителите на Сливен и Нова Загора се надяват, че скоро ще се реализират очакваните резултати, заложени по проекта, а именно:

 Намаляване на загубите на вода по довеждащи и разпределителни водопроводи и постигане на устойчивост на водоснабдителната система;

 Подобряване на качеството на вода, предназначена за питейни нужди,

 Подобряване на качеството на повърхностните води;

 Опазване на водните ресурси;


Снимки:

Достъпност