ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019 - 2021 ГОДИНА

08.06.2022 13:39
12345

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2019 - 2021 г. е 71.2 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) тя намалява с 1.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 2.4 години по-ниска от средната за страната - 73.6 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете в област Сливен е 68.0 години, докато при жените е с 6.5 години по-висока - 74.5. При мъжете равнището на показателя за област Сливен е по-ниско с 2.1 години от средното за страната, а при жените съответно с 2.9 години.

В периода между 2013 и 2021 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Сливен е намаляла с 1.2 години. При мъжете тя се е понижила с 0.5, a при жените - с 1.9 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 - 2012 г. и 2012 - 2014 – 8.0 години, а най-малка през периода 2019 - 2021 - 6.5 години в полза на жените (табл. 1).

1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот

в област Сливен по пол и периоди

Периоди Общо Мъж Жени

2010 - 2012 71.9 67.9 76.0

2011 - 2013 72.4 68.5 76.4

2012 - 2014 72.5 68.6 76.6

2013 - 2015 72.9 69.6 76.4

2014 - 2016 73.2 69.8 76.7

2015 - 2017 73.1 69.4 77.0

2016 - 2018 73.1 69.3 77.1

2017 - 2019 72.8 69.2 76.6

2018 - 2020 72.4 69.1 75.8

2019 - 2021 71.2 68.0 74.5

Методологични бележки

Средната продължителност на живота се използва за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Тя показва порядъка на измирането на едно поколение и отразява постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността.

Средната продължителност на предстоящия живот представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „Инфостат“ и на сайта на НСИ, раздел „Таблици за смъртност“.


Снимки:

Достъпност