ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

12.05.2022 11:39
НСИ

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 47 жилищни сгради с 91 жилища в тях и с 10 694 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 16 други сгради с 3 427 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 38.2%, жилищата в тях са повече с 19.7%, но общата им застроената площ намалява с 3.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 81.2%, а разгънатата им застроена площ - с 85.8%.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 67.9%, жилищата в тях - със 193.6%, а общата им застроената площ е повече със 114.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко със 75.0%, а съответната им РЗП - със 75.1%.

През първото тримесечие на 2022 г. в област Сливен е започнал строежът на 33 жилищни сгради със 78 жилища в тях и с 10 284 кв. м обща застроена площ, и на 49 други сгради с 14 708 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 5.7%, докато жилищата в тях се увеличават с 90.2%, а общата им застроена площ - с 46.6%. Броят на започнатите други сгради нараства близо два пъти, но общата им застроена площ е по-малко с 42.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. започнатите жилищни сгради са повече с 65.0%, жилищата в тях - със 169.0%, а общата им застроена площ - с 90.1%. Броят на започнатите други сгради намалява с 18.3%, но тяхната РЗП е повече с 18.7%.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

ИЗТОЧНИК: ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОИЗТОК

ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СЛИВЕН“

www.nsi.bg/tsb/


Снимки:

Достъпност