Служители от областната администрация участваха в обучение по CAF

10.06.2021 15:17
Обучение

Служители от областната администрация в Сливен участваха във второ специализирано обучение за въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. То се проведе на 8 и 9 юни. Обучител бе Галина Мутафчийска от Министерството на земеделието, храните и горите.

CAF е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Прилагат го 4000 организации в 52 държави. В страната ни Общата рамка за оценка се въвежда в администрацията по европейски проект, с финансовата подкрепата на ОП „Добро управление“ и съдействието на Института по публична администрация.

След приключване на първия етапи по проекта, бе изготвен и утвърден Доклад от самооценката от прилагането на CAF 2020 на областната администрация за периода 2018 – 2020 година.

В процеса на самооценка беше направен цялостен и обстоен преглед на администрацията от вътрешен екип, бяха очертани силните страни на администрацията, областите за подобрение и са предложени мерки за подобрение. Всички служители ще бъдат запознати с Доклада от самооценката. Той ще бъде публично обявен на интернет-страницата на областната администрация. Следващата стъпка е изготвянето на План за подобрение.

Целта от прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика е да бъде подобрена ефективността в работата на институцията, да бъдат постигнати по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.


Снимки:

Достъпност