Обява на конкурс за длъжност "Старши експерт" в Дирекция АКРРДС

26.03.2021 07:50

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН, ул. “Димитър Добрович” № 3, тел. 61 66 72 и 61 66 80 на основание чл.10 и чл.10а от Закона за държавния служител и Заповед № РД-11-01-027 от 25.03.2021 г. на Областен управител и във връзка с чл.13, ал.1 и чл. 14 от НПКПМДС

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността „Старши експерт ”

1. В дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

- Да притежават висше образование с минимална образователна степен – бакалавър;

- Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

- Минимален професионален опит – 1 година;

3. Допълнителни изисквания:

- Компютърна грамотност - MS Office /Word, Excel/.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю с издържалите теста кандидати.

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурса съгласно /Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;

- Декларация по чл.17, ал.3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

6. Документите по т.5 могат да се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно - оригинал, което се прилага към документите/, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в Деловодството на Областна администрация Сливен в гр. Сливен, ул.”Димитър Добрович” №3.

7. Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, може да се подават по електронен път на e-mail адрес: e-services@regionsliven.com , като в този случай заявлението и декларацията по т. 5 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Краен срок за подаване на документите: 17,30 часа на 06.04.2021 г.

8. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения ще се обявяват на информационното табло в сградата на Областна администрация Сливен и на Интернет адрес: https://www.regionsliven.com

9. Описание на длъжността:

Подпомага осъществяването на административен контрол по изпълнение административните актове на органите на местното самоуправление и местната администрация, участва в процеса на координация и подпомагане дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и взаимоотношенията им с общинските администрации.

10. Граници на основната заплата определена за длъжността:

-Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 650 лв.

- Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво:1700 лв.

*Основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

11. Образците на заявление за участие в конкурса, декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС и длъжностна характеристика за длъжността могат да се получат от деловодството на Областна администрация – Сливен, гр.Сливен, ул.”Димитър Добрович” № 3 или да се изтеглят от следния Интернет адрес: https://www.regionsliven.com

Допълнителна информация: тел. 61 66 72 и 61 66 80


Прикачени файлове:

Заявление

Декларация

Достъпност