До собствениците на имоти засегнати от изграждането на Подобекти 16, 17, 18, 19 и 20

11.02.2020 10:40

Съобщение за собствениците на имоти засегнати от изграждането на Подобекти 16, 17, 18, 19 и 20 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“

Областна администрация Сливен уведомява, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 39а от Закон за държавната собственост, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ е превело по сметка на Областен управител на област Сливен сумите за изплащане на обезщетения на засегнатите собственици на поземлени имоти от изграждането на Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“, Подобект 19 „Пътен надлез на км 151+770“, Подобект 18 „Пътен надлез на км 145+787“, Подобект 17 „Пътен надлез на км 134+350“ и Подобект 16 „Пътен надлез на км 127+805“, от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив-Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Сливен, и има готовност за изплащане на обезщетенията. Собствениците на отчуждените имоти или техните правоприемници доказват правото си да получат определеното обезщетение пред областния управител на област Сливен съгласно чл.39а, ал.2 от ЗДС.

За целта е необходимо в деловодството на Областна администрация да се представят следните документи доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

За ФЛ:

• Заявление по образец.

• Документ за собственост, вписан в Агенция по вписванията – решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба и документа, въз основа на който е извършена делбата или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота, придружен от скица към него – официално заверен препис или нотариално заверено копие.

Забележка: Представените решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила и удостоверение, че не е изменяно и отменяно.

• Актуална скица на имота – оригинал /при разлика в номерацията по документ за собственост, номер в РМС и скица, следва да се приложи и удостоверение за идентичност на имота, а в някои случаи и комбинирана скица/.

• Актуално удостоверение за тежести върху имота, съдържащо справка по партидата на имота, за срок от момента на издаване на документа за собственост или за десет годишен период, предхождащ РМС – оригинал /издава се от Агенция по вписванията/.

• Пълномощно с нотариална заверка на подписите – оригинал /в случаите когато имотът е наследствен /съсобствен/ и сумата ще се изплати на един от наследниците или на друго определено от тях лице/.

• Нотариално заверена клетвена декларация за наследствените квоти /в случаите, когато имотът е наследствен /съсобствен/ и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата/ - оригинал.

• Декларация по образец, за необжалване на отчуждителния акт.

• Влязло в сила съдебно решение при обжалван отчуждителен акт.

• Актуално удостоверение за IBAN /банкова сметка/, издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата.

• Удостоверение за семейно положение, /когато имотът е придобит в резултат на разпоредителна сделка – покупко-продажба, замяна и др./, от което да е видно какво е било семейното положение на собственика /съсобствениците/ към датата на придобиване на имота. /Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна регистрация/.

За имоти придобити по време на брак, се прилагат:

- Удостоверение за сключен граждански брак;

- Пълномощно от съпруг/съпруга, за получаване на обезщетението.

• Когато за имота е извършена разпоредителна сделка след датата на отчуждаване, към преписката се прилага нотариално заверена декларация, както следва:

- В случаите, когато документите се подават от собственика на имота към момента на отчуждаването, декларацията се попълва от приобретателя по разпоредителната сделка.

- В случаите, когато документите се подават от страната приобретател на имота по разпоредителната сделка, извършена след датата на отчуждаването, декларацията се попълва от собственика на имота

За ЮЛ:

• Заявление по образец.

• Документ за собственост, вписан в Агенция по вписванията – решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба и документа, въз основа на който е извършена делбата или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота, придружен от скица към него – официално заверен препис или нотариално заверено копие.

Забележка: Представените решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила и удостоверение, че не е изменяно и отменяно.

• Актуална скица на имота – оригинал /при разлика в номерацията по документ за собственост, номер в РМС и скица, следва да се приложи и удостоверение за идентичност на имота, а в някои случаи и комбинирана скица/.

• Актуално удостоверение за тежести върху имота, съдържащо справка по партидата на имота, за срок от момента на издаване на документа за собственост или за десет годишен период, предхождащ РМС – оригинал /издава се от Агенция по вписванията/.

• Декларация по образец, за необжалване на отчуждителния акт.

• Влязло в сила съдебно решение при обжалван отчуждителен акт.

• Актуално удостоверение за IBAN /банкова сметка/, издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата.

• Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението /в случаите, когато имотът е съсобствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата/ - оригинал.

• Когато за имота е извършена разпоредителна сделка след датата на отчуждаване, към преписката се прилага нотариално заверена декларация, както следва:

- В случаите, когато документите се подават от собственика на имота към момента на отчуждаването, декларацията се попълва от приобретателя по разпоредителната сделка.

- В случаите, когато документите се подават от страната приобретател на имота по разпоредителната сделка, извършена след датата на отчуждаването, декларацията се попълва от собственика на имота.

Забележка: При необходимост може да бъдат поискани допълнителни документи.

Заявлението с приложените документи, може да изпращате и по пощата с обратна разписка на адрес:

Областна администрация Сливен

ул. „Димитър Добрович“ № 3

гр. Сливен, ПК 8800

За допълнителна информация на телефон – 044/616216 – Ваня Карчева, главен експерт дирекция „АКРРДС“.


Прикачени файлове:

Заявление ЮЛ

Заявление ФЛ

Декларация

Достъпност