Република България

Преглед на новина

Стартира прием по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

До 26 август 2019 г. ще се приемат проектни предложения по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“. Операцията се финансира по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), съобщиха от Областния информационен център в Сливен.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 9 779 150 лв. Максималният размер на безвъзмездно финансиране, който може да бъде предоставен за реализиране на един проект, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро).

Дейностите, които ще се финансират по операцията, следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци и да се отнасят до предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg, както и на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

С цел популяризиране на условията за кандидатстване по процедурата екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Сливен организира информационно събитие, което ще се състои на 18 юли 2019 г. (четвъртък) от 16 часа в залата на ОИЦ - Сливен.

Мероприятието е отворено за всички заинтересовани лица.

Файлове

Резюме на процедурата [739KB]

Portable Document Format File

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508