Република България

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2016 Г.

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2018 Г.

ОБЩИНА СЛИВЕН

(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)

Чл.16. /4/(Изм. и доп. с Реш.№№ 368/23.12.2004 г.; 817/26.01.2006 г. и № 1203/ 21.12.2006 г.;Отм.с Реш. № 4395/14.04.2008 г на ВАС и потвърдена с Реш.№204/05.06.2008г. и изм. и доп. с Реш.№ 424/30.01.2009г., изм. с 7 Реш. №1096/22.12.2010год. и Реш. №10/23.12.2011 год. ) Размерът на таксата съгласно ал./1/ е както следва:
1. (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г. Изм. и доп. с Реш. № 864/17.10.2017 год., в сила от 01.01.2018 год. ) За жилищни имоти - 1,05 на хиляда върху данъчната оценка в землището на гр.Сливен и 1,80 на хиляда в землищата на останалите населени места, в т.ч.:
1.1. за жилищни имоти в землището на гр.Сливен:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,42 ‰;
б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците - 0,40 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване - 0,23 ‰;
1.2. за жилищни имоти в землищата на останалите населени места:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,72 ‰;
б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците - 0,69 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване - 0,39 ‰.
2. (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г. и Реш.№ 525/14.12.2012 год. Изм. и доп. с Реш. № 864/17.10.2017 год. в сила от 01.01.2018 год.) За нежилищни имоти – 1,50 на хиляда върху данъчната оценка, в землището на гр.Сливен и 2,35 на хиляда в землищата на останалите населени места, в т.ч.:
2.1. за нежилищни имоти в землището на гр.Сливен:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,60 ‰;
б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 8 включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците - 0,58 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване - 0,32 ‰;
2.2. за нежилищни имоти в землищата на останалите населени места:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,94 ‰;
б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците - 0,90 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване - 0,51 ‰.
2а. (Нова)(Реш. №864/17.10.2017 год. в сила от 01.01.2018 год. ).За имоти според количеството на битовите отпадъци, съобразно районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно заповедта на кмета за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобразно броя на съдовете за съхранението им и кратността на сметоизвозване. За един контейнер тип „Бобър”, за една година и при кратност на сметоизвозване на битовите отпадъци един път седмично, таксата е 3834 лв. За имоти в райони, посочени в заповедта, с кратност на събиране по-голяма от един път седмично, таксата се умножава по съответната кратност. Лицата, декларирали ползването на съдове за количество на битовите отпадъци, заплащат и такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване


ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 РЕШЕНИЕ
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА РЕШЕНИЕ
№ 1049/20.12.2013 г.

3. Общински съвет – Нова Загора на основание чл. 67 ал. 2 от ЗМДТ определя таксата за битови отпадъци в левове, пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на физически и юридически лица и не жилищни имоти на физически лица. Размерът на таксата за битови отпадъци за не жилищните имоти на юридически лица, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за не жилищния имот на съответното юридическо лице в град Нова Загора и всички населени места в общината.
Размерът на таксата за битови отпадъци през 2014 г. за жилищни и не жилищни имоти на физически и юридически лица е както следва:

№ по ред Наименование на услугата Размер на таксата за битови отпадъци
на жилищни имоти на физически и юридически лицаи  не жилищни имоти на физически лица
Размер на таксата за битови отпадъци занежилищни имоти наюридически лица
  1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им 1,00 4,00
2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл.60и чл.64 от ЗУО 0,75 2,00
3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии, предназначени за обществено ползване 0,25 1,50
  Общо: 2,00 7,50


4. Таксата за битови отпадъци за 2014 г. за имотите публична общинска собственост и имоти публична държавна собственост на община Нова Загора се запазва в размери, определени с Решение № 298/24.01.2011 г. на Общински съвет Нова Загора.


РЕШЕНИЕ
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА РЕШЕНИЕ
34/29.12.2011 г.
2. Таксата за битови отпадъци за 2012 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.
3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2012 г. за град Нова Загора за всяка услуга поотделно, на основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2 както следва:


№ по ред
Наименование на услугата Размер на таксата за жилищни имоти Размер на такса за нежилищни имоти на граждани и фирми с нестопанска цел Размер на нежилищни имоти на граждани с фирми със стопанска цел
1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им 0,77 0,77 4,30
2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл. 71е от ЗУО 0,29 0,29 1,64
3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии, предназначени за обществено ползване 0,28 0,28 1,56
  Общо: 1,34 1,34 7,5

4. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2012 г. за селата в Община Нова Загора за всяка услуга поотделно, на основание финансов разчет, съгласно Приложение № 3 както следва:


№ по ред
Наименование на услугата Размер на таксата за жилищни имоти Размер на такса за нежилищни имоти на граждани и фирми с нестопанска цел Размер на нежилищни имоти на граждани с фирми със стопанска цел
1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им 0,90 0,90 4,30
2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл. 71е от ЗУО 0,35 0,35 1,64
3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии, предназначени за обществено ползване 0,33 0,33 1,56
  Общо: 1,58 1,58 7,5


 

ОБЩИНА КОТЕЛ
(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Котел)
Чл. 17. (1) (изм. и доп. с Решение №  394/19.12.2013 г. на Общински съвет-Котел) Размерът на таксата за битови отпадъци, съгласно чл.16 е както следва:
1. (Изм. с Решение № 339/26.01.2006 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 507/30.01.2007 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 12/19.12.2007 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 207/30.01.2009 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 399/21.12.2009 г. на Общински съвет-Котел,  изм. с Решение № 586/31.01.2011 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 18/23.12.2011 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 197І28.11.2012 г. на Общински съвет-Котел;  изм. и доп. с Решение №  394 /19.12.2013 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 44/23.12.2015 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 335/29.11.2016 г. на Общински съвет-Котел,  изм.и доп. с Решение № 559/22.12.2017 г. на Общински съвет Котел)             За жилищни имоти - 3.6 на хиляда върху данъчната оценка, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.3 на хиляда;                           
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация на депа за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60, ал.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците – 1.7 на хиляда;
- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.6 на хиляда.
2. (Изм. с Решение № 339/26.01.2006 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 507/30.01.2007г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 12/19.12.2007 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 207/30.01.2009 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 399/21.12.2009 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 586/31.01.2011 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 18/23.12.2011 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 197І28.11.2012 г. на Общински съвет-Котел; изм. и доп. с Решение №  394 /19.12.2013 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 44/23.12.2015 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 335/29.11.2016 г. на Общински съвет-Котел, изм.и доп. с Решение № 559/22.12.2017 г. на Общински съвет Котел)
За нежилищни имоти – 7 на хиляда върху данъчната оценка, като на юридическите лица е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, в т. ч.:
- За сметосъбиране и сметоизвозване – 2,5 на хиляда;
- За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация на депа за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60, ал.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците – 3,2 на хиляда;
- За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,3 на хиляда.-
2.1 (отм. с Решение № 559/22.12.2017 г. на Общински съвет-Котел)
2.2 (отм. с Решение № 559/22.12.2017 г. на Общински съвет-Котел)
3. (изм. с Решение № 507/30.01.2007 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 207/30.01.2009 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 586/31.01.2011 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 18/23.12.2011 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 197/28.11.2012 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 44/23.12.2015 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 335/29.11.2016 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 559/22.12.2017 г. на Общински съвет Котел) За имоти, чиято такса се определя според количеството на отпадъците размерът на таксата е както следва:
- за един контейнер – 737.00 лв.
- за един варел - 356.00 лв.
4. (нова, приета с Решение №149/07.12.2004 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 207/30.01.2009 г. на Общински съвет-Котел) За еднократно извозване,  обработка на сметището, както следва:
а) за един контейнер - общо 12
в това число:
- за сметосъбиране и сметоизвозване                                                                          8
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа    
или други съоръжения  4
б) за един варел - общо 9
в това число:
- за сметосъбиране и сметоизвозване 6
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа
или други съоръжения 3
Определянето на годишната такса за облагане става съобразно договорираната с индивидуални споразумения кратност на извозванията.
(2) (Изм. с Решение № 207/30.01.2009 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 399/21.12.2009 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 586/31.01.2011 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 18/23.12.2011 г. на Общински съвет-Котел, изм. с Решение № 197/28.11.2012 г. на Общински съвет-Котел; изм. и доп. с Решение №  394 /19.12.2013 г. на Общински съвет-Котел) За имоти, намиращи се извън районите, в които е организирано събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размери определени в чл.17, ал.1, т.1 и т.2.


ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

РЕШЕНИЕ № 417 
20.12.2013 г.
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 и чл. 66, чл. 67, ал. 2 и 4 от Закона за местните данъци и такси, чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
I.Определя следните размери на такса за битови отпадъци от 01.01.2014г. 
1.За жилищни имоти: 
А. За населените места Твърдица, Шивачево, Сборище и Бяла паланка – таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на недвижимия имот, както следва:
- за сметосъбиране и сметоизвозване - 2,5 промила; 
- за проучване, проектиране,изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 0,5 промила; 
- за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване - 0,5 промила. Б. За населените места Жълт бряг, Оризари, Боров дол, Близнец, Сърцево и Червенаково-таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на недвижимия имот, както следва: 
- за сметосъбиране и сметоизвозване - 4 промила; 
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 0,8 промила; 
- за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване - 0,8 промила.
2. За нежилищни имоти таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на недвижимия имот, както следва: 
- за сметосъбиране и сметоизвозване - 3,5 промила; 
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 1,5 промила; 
- за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване - 1,5 промила. 3. Данъчната оценка е както следва: 
- за жилищни и нежилищни имоти на граждани и жилищни на предприятия - определената в съответствие с чл. 20 от ЗМДТ; 
- за нежилищни имоти на предприятия-отчетната им стойност по смисъла на § 1,т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ; 
- за недвижими имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие - определената в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМДТ; 
- за поземлените имоти по чл. 11, ал. 2 от ЗМДТ-определената съгласно нормите по приложение № 2 на ЗМДТ; 
- за нежилищните имоти на предприятия, представляващи къщи за гости, стаи за гости и апартаменти за гости по смисъла на Закона за туризма, заедно с поземлените имоти, върху които са построени включително помещенията към тях обособени като самостоятелни места за хранене само за гостите - определената съгласно нормите по приложение № 2 от ЗМДТ. II. Това решение отменя Решение № 273/18.12.2009 г., изм.с Решение № 32/28.12.2011 г. на Общински съвет - Твърдица.


 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508