Република България

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ - ЦЕНИ "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" АД

1. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на средно напрежение:
"ЕВН България Електроразпределение" АД - 0.00959 лв/кВтч

2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на ниско напрежение:
"ЕВН България Електроразпределение" АД - 0.04683 лв/кВтч

3. Цени за достъп до електроразпределителната мрежа на "ЕВН България Електроразпределение" АД :
стопански потребители 0,01650 лв/кВтч
битови потребители 0,00503 лв/кВтч

4. Цени, по които "ЕВН България Електроснабдяване" АД продава електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн. лв. са както следва:
- За стопански потребители, присъединени към електроразпределителните мрежи на средно и ниско напрежение:


Начин на измерване Зони в денонощието Цена, лв./кВтч
ниво на напрежение
СН НН
С три скали върхова 0,15887 0,16246
дневна 0,08302 0,09565
нощна 0,02279 0,04314
С две скали дневна 0,11802 0,12534
нощна 0,02238 0,04002
С една скала   0,11395 0,12526

- За битови потребители присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение:

Начин на измерване Зони в денонощието Цена, лв./кВтч
С две скали Дневна 0,08571
Нощна 0,03129
С една скала   0,08571

Клиентите на "ЕВН България Електроснабдяване" АД заплащат и следните цени за мрежови услуги:

 • добавка за зелена енергия за - 0,01110 лв./кВтч;
 • цена за пренос през електропреносната мрежа - 0,00910 лв./кВтч;
 • цена за достъп до електропреносната мрежа - 0,00623 лв./кВтч;
 • цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - 0,00383 лв./кВтч;
 • цена за "невъзстановяеми разходи" - 0,00338 лв./кВтч;
 • цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение - 0,00959 лв./кВтч;
 • цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение - 0,04683 лв./кВтч;
 • цена за достъп до разпределителната мрежа:
  - за стопански потребители - 0,01650 лв./кВт/ден;
  - за битови потребители - 0,00503 лв./кВтч.

Цени на електрическата енергия при продажба от производители

(към 01.07.2012 г.)


1. Цена, по която водноелектрическите централи с инсталирана мощност до 200 kW продават електрическа енергия на обществения доставчик и/или обществените снабдители - 197,33 лв./MWh.


2. Цени на електрическа енергия от вятърни електрически централи, работещи:

до 2250 пълни ефективни годишни часове на работа - 148,71 лв/ MWh.

над 2250 пълни ефективни годишни часове на работа - 132,71 лв/. MWh

с асинхронен генератор с кафезен ротор - 104,43 лв/ MWh.


3. Цена на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични централи:

ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 30 kWp - 400,70 лв/ MWh.

ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 30 до 200 kWp-369,08 лв/ MWh.

ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 200 до 1 000 kWp, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности, присъединени към електропреносната или електро-разпределителната мрежа в урбанизирани територии -316,11 лв/ MWh;

ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 30 kWp -268,68 лв/ MWh;

ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 30 до 200 kWp -260,77 лв/ MWh;

ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 200 kWp до 10 000 kWp-237,05 лв/ MWh;

ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 10 000 kWp-236,26 лв/ MWh.


4. Цена на електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци:

ЕЦ до 150 kW -243,40 лв./MWh;

ЕЦ над 150 kW до 500 kW -234,09 лв./MWh;

ЕЦ над 500 kW до 5 MW - 226,14 лв./MWh.


5. Цена на електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци:

ЕЦ до 150 kW - 143,10 лв./MWh;

ЕЦ над 150 kW до 1 MW - 120,15 лв./MWh;

ЕЦ над 1 MW до 5 MW - 109,83 лв./MWh.


6.Цена на електрическата енергия, произведена от биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци:

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW - 267,07 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран цикъл- 287,30 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност над 5 MW- 232,40 лв./MWh.


7.Цена на електрическата енергия, произведена от отпадъци от земеделски и енергийни култури:

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW, работещи с отпадъци от земеделски култури 192,29 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW, работещи с енергийни култури - 182,86 лв./MWh;


8.Цена на електрическата енергия произведена от електроцентрали, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции:

ЕЦ с инсталирана мощност до 500 kW- 472,63 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW - 452,14 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност над 1,5 MW до 5 MW - 402,66 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност над 500 MW до 1,5 MW с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 465,79 лв./MWh.


9. Цена на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции:

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW,без комбиниран цикъл- 367, 88 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран цикъл - 400, 97 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност над 5 MW, без комбиниран цикъл - 357.98 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност над 5 MW, с комбиниран цикъл - 391.06 лв./MWh


10. Цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от биомаса

- биомаса, получена от дървесни остатъци и от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци:

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW - 281,85 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 MW, с комбиниран цикъл - 305,67 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност над 5 MW - 246,15 лв./MWh;

- биомаса, получена от отпадъци от земеделски и енергийни култури:

ЕЦ, работещи с отпадъци от земеделски култури, с инсталирана мощност до 5 MW - 200,04 лв./MWh;

ЕЦ, работещи с енергийни култури, с инсталирана мощност до 5 MW - 190,58 лв./MWh;

-индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции:

ЕЦ с инсталирана мощност до 150 kW - 446,30 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност над 150 kW до 1 MW - 425,38 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност над 1 MW до 5 MW - 351,92 лв./MWh;

ЕЦ с инсталирана мощност над 1 MW до 5 MW с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 364,58 лв./MWh;


Забележка: В цените не е включен данък върху добавената стойност.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508