Република България

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

От 2002 г. коефициентът на заетост /съотношението между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени години/ отбелязва непрекъсната тенденция на нарастване, като това е характерно както за област Сливен, така и за страната. Тази тенденция продължава до 2008 г., когато симптомите на влошаване на икономическата конюнктура и бизнес среда започват да се усещат навсякъде.

През 2009 г., за разлика от предходните години, коефициентът на заетост тръгва в посока намаление и през 2011 г. достига 41.4%. През целия разглеждан период стойностите на показателя коефициент на заетост в област Сливен са по-ниски от средната стойност за страната.

Такава е и тенденцията при броя на заетите лица в област Сливен - техният брой нараства от 61,2 хил. души през 2002 г. до 82.2 хиляди през 2008 г. През 2009 г., 2010 г. и 2011 г. е регистриран спад и броят на заетите лица е съответно 77.6 хил. души; 72.6 хил. души и 68.7 хил. души.През периода 2002 - 2008 г. движението на показателя равнище на безработица в област Сливен е в посока намаление и стойностите му се понижават от 21.97% през 2002 г. до 7.96% през 2008 г. Въпреки това нивото на безработица остава по-високо от средната за страната стойност на показателя.

В началото на 2009 г. започва да се наблюдава ръст на равнището на безработица и по данни на Агенцията по заетост през 2011 г. стойността му достига 15.3%.

Увеличението на безработицата се дължи най-вече на влошаването на икономическата ситуация в страната в резултат от глобалната икономическа криза и освобождаване от работа на работници и служители поради намаляване обема на работа в някои браншове.

Освен регистрираните безработни лица, в ДБТ има регистрирани заети и учащи лица и пенсионери, които търсят работа. Към 31.12.2011 г. регистрираните заети лица от област Сливен, търсещи работа, са общо 128, като от тях 15 са с работническа професия, 102 са специалисти и 11 са без квалификация. 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508